Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


19:25, 23 Mayıs 2018 Çarşamba
Bir mücadele insanı: Ahmed Davudoğlu
Doğduğu Bulgaristan'da Komünist zulmüne maruz kalan Davudoğlu Hoca, Türkiye'ye hicret ettikten sonra da çeşitli sıkıntılar çekti
Son devrin önemli âlimlerinden Ahmed Davudoğlu, Bulgaristan'dan Türkiye'ye çileli bir ömür sürdü. 1912 yılında Bulgaristan'a bağlı Deliorman bölgesinin Şumnu vilayetinin Kalaycıköyü'nde doğan Ahmed Davudoğlu'nu belki de birçoğumuz bilmiyoruz. Oysaki İslam'a, hem Bulgaristan'da hem de Türkiye'de çektiği tüm acılara, gördüğü işkence ve zulümlere karşın hizmet etmekten bir an geri kalmayan Ahmed Davudoğlu, geçtiğimiz yüzyılın en değerli Müslüman âlimleri içerisinde yer alır. Bu değerli zatın Ölüm Daha Güzeldi ismiyle ilk olarak Mustafa Polat, ard ... Devamı

 

Yemen yolunda Abdülgani Senî Yurtman
1909 yılında kaleme alınmış olan “Yemen Yolunda” isimli seyahatnamesinde, Yemen’e giderken yaşadıklarını anlatan... Devamı
> Sokoto Halifeliği ve Osman b. Fudi
> Başıma gelenler-Abdürreşid İbrahim
> Osmanlı tarihinin bir müracaat eseri: İzahlı Osmanlı tarihi kronolojisi
 

Yeniçeri temizliğinin günlüğü: Üss-i Zafer
Üss-i Zafer, devlet gözüyle yazılmış, dili oldukça ağır ve süslü bir eserdir. Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılışını... Devamı
> Yeniçeri temizliğinin günlüğü: Üss-i Zafer
> Fransız Sömürgeciliği ve Ahmed bin Bella
> Yemen yolunda Abdülgani Senî Yurtman

Gıyaseddin Nakkaş’ın Çin Sefaretnamesi: Acaib’ül Letaif
Eserde Sarayın büyüklüğü, imparatorun hizmetlilerinin çokluğu, imparatorun tahta oturma merasimleri, elçiler için düzenlenen ziyafetler, kaldıkları odaların özellikleri, imparatorun dini ve ibadet şekli gibi birçok konuda değerli bilgiler bulunmaktadır. Devamı


İki hatıratta iki farklı Vehbi Efendi
Konyalı Mehmed Vehbi Efendi'yi Mahir İz ve Ali Ulvi Kurucu hatıratlarında birbirinden çok farklı şekilde anlatıyorlar... Devamı


İbn Hurdazbih ve Kitabı; el-Mesalik ve’l- Memalik
Müslüman coğrafyacılardan akla gelen ilk isimlerden biride hiç şüphesiz İbn Hurdazbih’tir. İbn Hurdazbih’in diğer coğrafyacılar gibi farklı ülke ve bölgelere seyahat etme imkanı çok fazla olmamasına rağmen “tarihi coğrafya “ adı verilen erken dönem başyapıtlarından ilkini sunmuştur. Devamı


Osmanlı tarihinin bir müracaat eseri: İzahlı Osmanlı tarihi kronolojisi
Osmanlı tarihini, Osman Gazi’nin doğumundan başlayarak, önemli olayları sıra ile kapsayacak şekilde, Hilafetin kaldırılması ve Son Halife Abdülmecid Efendi’nin sınır dışı edilişine kadar ele almaktadır. Özellikle Osmanlıca bilmeyen ve Osmanlı tarihinin seyrini bir bütün halinde takip etmek isteyenler için yegâne kaynaklardan biridir. Devamı


Başıma gelenler-Abdürreşid İbrahim
Tercüme-i Halim’in ilk cildinin daha çok tesadüfî kabilde olduğunu ve bu yüzden ikinci kısımdan ayırdığını ifade etse de onun hayatı hakkında bizlere kendi kaleminden çok önemli bilgiler vermesi bakımından eser önemini korumaktadır Devamı


Sokoto Halifeliği ve Osman b. Fudi
Pek çok Afrika halkı Osman b. Fudi öncülüğünde özgürlüğü tanımış, haksızlıklara ve zulme başkaldırmıştı. Devamı


Bir Osmanlı subayının Trablusgarb hatıraları
1911’de İtalyanların taarruzu üzerine başlayan savaşa Osmanlı devleti hiç bir müdahalede bulunamamış, gizli yollardan bölgeye giden Osmanlı subayları yerli halkı örgütleyerek İtalyanlara kök söktürmüşlerdi Devamı


Yemenliler patatesi Osmanlı'dan tanımışlar
Aksa-yı Şarkta bir Cevelan adlı seyahatnamenin yazarı İstanbullu Mustafa Bin Mustafa Yemen hatıralarını anlatıyor Devamı


Doğu Türkistan'da ilk Türk mektepleri
Bundan 98 yıl önce bir İttihat ve Terakki mensubu olan Rodoslu Habibzade Ahmet Kemal ve arkadaşları 1914'te Doğu Türkistan'da Dar'ül muallimin-i İttihat'ı açarak bölgede Çin'e karşı direnişi örgütlemeyi amaçlamışlardı. Devamı


Sıradışı bir Osmanlı aydını; Halil Halid Bey
Kuzey Afrika ve İngitere'de Osmanlı adına önemli işlere imza atan Çerkes Şeyhizâde Halil Halid Bey, bir zaman Abdülhamid Han'a muhalefet etmiş, ama Jöntürklerin ihanetini görünce Sultan'ın yanında yer almıştı Devamı


Ümit Burnu Seyahatnamesi
18. yüzyılın sonlarına doğru Cavalı Müslümanların bir kısmı ülkelerini işgal eden Hollandalıların zulmünden korunmak için çare olarak, deniz yoluyla binlerce kilometre yol kat edip Afrika kıtasının güney ucunda bulunan Ümit Burnu şehrine yerleşmişlerdir. Devamı


Bir Osmanlı seyyahından Çin izlenimleri
Osmanlı seyyahlarından Mustafa Bin Mustafa'nın Çin seyahati sırasında edindiği izlenimler.. Devamı


Osmanlı devrinde son Sadrazamlar
Sadrazamlar arasında köle, çiftlik çorbacısı, Has odabaşı, aşçıbaşı, arabacı, mirahur, kahveci, Zurnazen, Ümmi, , aslen Rus, Hırvat, Çerkes, Gürcü, Arnavut, Boşnak, Bulgar, Rum olmak üzere birçok etnik kökene mensup Sadrazamlar bulunurdu. Devamı


Kitap dolu bir hayat: Ali Emiri Efendi
Ali Emiri’nin tarih anlayışında Taberi, İbnü’l Esir ve İbnü’l Halika’nın etkisinde kalmıştır. Adı geçen müelliflerin etkisinde kalması onun çoğunluğu İslam kronikleri olan eserlerindeki rivayetçi(nakilci) tarih yazıcılığı özelliğine sahip olmuştur. Devamı


İttihatçılar içindeki İslamcı: Said Halim Paşa
Osmanlı'da İslamcılık düşüncesinin mimarlarından Said Halim Paşa İttihat ve Terakki Cemiyeti Hükümeti'nin Hariciye Nazırlığını yürütüyordu Devamı


Resim yapan halife
Son halife II. Abdulmecid Efendi, resim sanatıyla yakından alakadardı... Devamı


Fransız seyyahtan farklı bir Osmanlı kadın imajı
Genellikle Osmanlı kadınını oryantalistçe yorumlayan batılı seyyahların aksine Fransız seyyah M.F.Jerüzalemi Müslüman kadını anlamaya çalışan bir imaj çiziyor. Devamı


'İslam hukuku'nu yazan İsveçli elçi
Padişahın teveccühünü kazanan elçi İgnatius Mouradgea Dohsson, İslam hukukunu ihtiva eden Tableau gânârai de I'Empire Ottoman adlı eseriyle tanınıyor. Devamı1 2 >>> Toplam: 28 |  Gösterilen: 1 - 22