Mezar Taşları ve Kitâbeler | Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


09:08, 18 Haziran 2018 Pazartesi
Sultanahmet Camii’nin kitabesinde ne yazıyor?
Sultanahmet Camii'nin dış avlu birinci kapısının ( Atmeydanı’ na açılan kapılardan soldakinin bitişiğinde ) altındaki sebil kitabesinde yazılanları pek çok insan bilmez.
Dünya Bülteni / Tarih ServisiTürkiye'nin ilk altı minareli camisi olarak bilinen Sultan Ahmet Camii'ndeki Kitâbe'de ne yazdığı hep merak edilir. İşte o kitabelerde yazanlar:Hayr eden dâr-ı na’im içre ebed mesrur ola Yazılıp a'mâl-i hüsnü deftere, mestur ola Câmi’-i Han Ahmed’in bânî-i â’lî-meşrebi Hazret-i mi’mârbaşı âhiri ma’mur ola Kim Muhammed’dir onun nâmı ve â’lî himmeti Etdi bu ra’nâ binâyı, haşre dek meşhur ola Olmamıştır, dahî olmaz böyle bir â’lî binâ Bir eser konmuştur ki, dem-be-dem mezkûr ola Sene 1026 Günümüz Türkçesi ile: “Hayır, ... Devamı

 

Şair Bâki’nin mezar taşları
7 Nisan 1600 tarihinde Hakkın Rahmetine kavuşan Divan Edebiyatı’nın önde gelen isimlerinden Şair Bâki’nin... Devamı
> Alman Çeşmesi kitabeleri
> Sadullah Paşa’nın mezar taşları
> Ahmet Cevdet Paşa’nın mezar taşı

Pertevniyal Valide Sultan Çeşmesi Kitabeleri
Sultan Abdülaziz’in annesi Pertevniyal Valide Sultan’ın, Eyüp’te yaptırdığı ve 1943 yılında sökülerek yeri değiştirilen çeşmenin kitabesi Devamı


İstanbul’da yapılan mezar taşı katliamı
Her biri birer “Açık Hava Müzesi” hükmündeki bu mezarlıklar, başta Karacaahmet olmak üzere uzun yıllar görmezden gelinerek ihmal edilmişti. Günümüze değin süren yıkım ve talan 1950-1960 yılları arasında mezarlığa Karayolları’nın girmesiyle başlamıştı. Mezarlığın bazı bölümleri “beledi¬ye hizmetleri kapsamına alınarak istim¬lâk edilmiş, eski mezar taşları yok edile¬rek tamamen yeni bir kabristan haline getirilmişti. Devamı


Topkapı Sarayı, “Saadet Kapısı” kitabeleri (II)
Bu ikinci kapının tam üstünde ve tavana yakın, Sultan III. Ahmet ‘in kendi el yazısı ve celi sülus hatla “Resul-ü hikmet-i mahafetulah” levhası vardır. Devamı


Topkapı Sarayı, “Saadet Kapısı” kitabeleri (I)
“Babü’s-saade” saray protokolündeki konumu itibariyle önemli bir yerdi. Padişahların “cülus” yani “tahta çıkış” törenleri, ayak divanları ve bayramlaşmalar burada gerçekleştirilir ve taht buraya kurulurdu. Devamı


Topkapı Sarayı, “Ortakapı” Kitabeleri
Dış tarafta, kapının kemeri üstünde “Lailahe illallah Muhammedü’r-resulullah” , “Allah’tan başka ilah yoktur Muhammed (S.A.V) onun resulüdür” yazılıdır. Bunun altındaki anahtar taşında, Sultan II. Mahmud’un “Mahmud Han Bin Abdülhamid El-Muzaffer Daima Adli” istifli tuğrası vardır. Devamı


Çorlulu Ali Paşa Medresesi Kitabesi
Külliyeye giriş kapılarından biri olan medrese kapısı üzerindeki Hicri 1120, Miladi 1708 tarihli talik kitabenin manzum metni “Dürri” mahlaslı bir şaire aittir. Kitabenin tarih mısraı Hz. Ali (R.A)’ın meşhur bir sözüdür Devamı


Sultan II. Mahmud Türbesi ve sebili kitabeleri
İstanbul’un Fatih ilçesinde, Divanyolu-Çemberlitaş’ta bulunan Sultan II. Mahmud Türbesi ve sebili, Ohannes Dadyan ve Bogos Dadyan tarafından 1840 yılında inşa edilmiştir. Kapı kitabelerdeki yazılar Haşim Efendi’nindir. Devamı


Topkapı Sarayı, "Saltanat Kapısı" kitabeleri
Başta padişah olmak üzere tüm devlet görevlilerine ve saraya girip çıkan, önünden geçen herkese verilen bu anlamlı mesajlar kitabelere ünlü hattatlar tarafından nakşedilmiştir. İşte, Topkapı Sarayı, Bâb-ı Hümâyûn Kapısı kitabeleri.. Devamı


Ahmet Cevdet Paşa’nın mezar taşı
Tanzimat dönemi ve Sultan II. Abdülhamid devrinin önde gelen devlet adamlarından, hukukçu, sosyolog, şair, tarihçi Ahmet Cevdet Paşa’nın Fatih Camii haziresinde bulunan kabrine ait mezar taşı.. Devamı


Sadullah Paşa’nın mezar taşları
İstanbul Boğazı’ndaki yalısı ile tanınan ve Tanzimat Dönemi’nin önde gelen devlet adamlarından şair, diplomat Sadullah Paşa’nın, Sultan II. Mahmud Türbesi haziresi, I. adada bulunan kabrine ait mezar taşları Devamı


Alman Çeşmesi kitabeleri
Türk-Alman dayanışmasının bir nişanı olan Alman Çeşmesi'nin üzerindeki kitabeler... Devamı


Galata Mevlevihanesi'nin Kitabesi
Manzum kitabenin metni Mehmet Lebib’e tâ’lik hattı Yesarizade Mustafa İzzet’e aittir. Kitabe II. Mahmud’un 1834-35 yıllarında mevlevihaneyi yeniden inşa ettirmesi sırasında konmuş, ortasında beyzi madalyonun içine hükümdarın tuğrası yerleştirilmiştir. Devamı


Mısırlı Abdülhalim Paşa’nın mezar taşı
Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın oğullarından Mehmed Abdülhalim Paşa’nın, Sultan II. Mahmud Türbesi haziresinde bulunan kabrine ait mezar taşı Devamı


Fetvahane Kitabesi
Günümüzde Süleymaniye’de bulunan İstanbul Müftülüğü binası Osmanlı zamanında önceleri Seraskerlik makamı ve daha sonra şeyhülislamlık makamı olarak kullanılmıştır. Kitabede kısaca Yeniçerilerin buradan gönderilişi ve yerine fetvahane makamının oluşturulması anlatılmaktadır. Devamı


Osman Gazi’nin türbe kitabesi
Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Osman Gazi’nin, Bursa-Tophane Parkı içerisinde yer alan türbesine ait kitabe Devamı


Gazeteci Agâh Efendi’nin mezar taşı
Osmanlı gazeteciliğinin önde gelen isimlerinden ve devlet adamlarından Agâh Efendi’nin Sultan II. Mahmud Türbesi haziresinde bulunan kabrine ait mezar taşı Devamı


Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi kitabesi
II. Viyana Kuşatmasını yapan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından yaptırılan medresedeki kitabe... Devamı


Mimar Sinan’ın türbe kitabesi
Mimar Sinan’ın, Süleymaniye Camii Külliyesi içerisinde yer alan türbe kitabesi ve niyaz penceresi Devamı1 2 >>> Toplam: 33 |  Gösterilen: 1 - 22