Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


00:51, 23 Ocak 2018 Salı
Güncelleme: 13:54, 09 Şubat 2011 Çarşamba

  • Paylaş
Osmanlı basınından özetler
Osmanlı basınından özetler

Osmanlı basınında yer alan haberler arasında şu hadiseler yer alıyor:

Dünya Bülteni / Tarih Dosyası

Osmanlı basınında bugün, İngiltere’nin Tibet’e gönderdiği heyet, Manastır Vilayetine yeni çekilen telgraf hattı, Çorum, Van ve Erzurum’da görev yapan memurlara verilen rütbeler, Rusya ile Japonya arasında savaş, Yunanistan ve Osmanlı hududunda kaçakçılık hadiselerine karşı Yunan hükümetinin aldığı tedbirlere dair haberler yer alıyordu.


 
Servet Gazetesi 9 Şubat 1904

İngiltere’nin, Tibet heyet-i seferiyesinde bulunan efradın kıyafetleri

İkdam Gazetesi 9 Şubat 1904


 
Tebligat-ı Resmiyye

Dahiliye nezaret-i celilesine Manastır vilayet-i aliyesinden varid olan telgrafnamenin suretidir: Resne’den Presbe nahiyesi merkesine müceddeden temdidine müsaade buyurulan telgraf hattı ikmal olunarak bugün muhaberata ibtidar ve bu vesile ilede davet-i maruza-i hazret-i  hilafetpenahi bittekrar tezyin-i elsine-i ubudiyet kılındığı maruzdur. Fi 25 Kanunusani sene 319

 


Tevcihat

Çorum bidayet mahkemesi ceza reisi izzetlü İsmail Hakkı Bey’e terfian rütbe-i saniye sınıfı mütemayizi, 

Van vilayetinde Gevaş kazası kaymakamı izzetlü Lütfü Bey’e terfian rütbe-i saniye sınıfı mütemayizi ve muavini refetlü Ferid Efendiye rütbe-i salise, 

Vazife-i memuriyetini ifa hususunda müşaid olan mesai-i hasenedine mebni Erzurum meclis idare azasından refetlü Tevfik Efendi’ye rütbe-i salise tevcih burulmuştur.

Mesail-i Hazıra-i Hariciyye                                                                                                           

Rusya Japonya                                                                                                                                         Ajans Telgrafnameleri: Paris 8 Şubat-Paris mehafilinde Rusya ile Japonya arasında muharebe mutlak vuku addolunuyor.  İnkitaa sebep Rusya tarafından  cevabın tehirinden ileri gelmiş olup bir kısa cevapnamenin muhteviyatından  neşet etmiş değildir.

 

 
Şunaat umumiyye                                                                                                                                     Devlet-i Aliyye ve Yunanistan                                                                                                                Bazı kaçakçılar tarafından Yunan hududundan eşya kaçırılmakta olduğundan bahisle saltanat-ı seniyyenin Atina sefiri saadetlü Rifat Beyefendi hazretleri tarafından vaki olan tebligat Yunan hükümetince derhal nazar-ı dikkate alınarak badema bu halin devamına katiyyen meydan verilmemesini mütezımmın Yunan Başvekili Mösyö Teotokis tarafından hudud memurlarına  o emr-i şedide vakide ita edilmiştir.


 Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş