Osmanlı basınında bugün | Osmanlı basınında bugün | | Dünya Bülteni Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


06:19, 28 Mayıs 2018 Pazartesi
Güncelleme: 11:03, 15 Şubat 2011 Salı

  • Paylaş
Osmanlı basınında bugün
Osmanlı basınında bugün

Osmanlı basınında bugün şu havadisler yeralıyor idi:

Dünya Bülteni / Tarih Dosyası

Osmanlı basınında bugün, I.Dünya savaşı sebebiyle ilan edilen Cihad-ı mukaddese katılan Mevlevi gönüllü alayı, Süveyş Kanalına Osmanlı kuvvetlerince gerçekleştirilen harekâta ilişkin bir değerlendirme, Sünûsî milislerine dair bilgiler, Somali’de İngiliz yönetimine karşı çıkan ayaklanma ve İran’ın Rusya’ya verdiği nota gündemdeydi.

İkdam Gazetesi 15 Şubat 1915
 
Emirü’l-mü’minin ve halife-i müslimin efendimiz tarafından ilan buyrulan cihad-ı mukaddese iştirak etmek üzere evvelki gün şehrimizden veche-i maksuda-i gazalarına tevcih-i istikamet eden: Mevlevi Mücahidin-i Kiramı kendilerine ihda buyrulan sancağ-ı şerifi hamilen beray-ı arzı vedaı saray-ı hümayuna giderken.


 
Süveyş Muhaberat-ı Ve Tesiratı

Feraye Prese Gazetesinden:                                                                                                                             

Orduy-u Osmanî’nin Süveyş Kanalı sevahilinde ihraz eylediği muvaffakiyyat Viyana mehafil-i siyasiyesinde pek büyük bir memnuniyet husule getirmiştir. Mehafil-i mezkurede hükümet-i Osmanîye’nin mükemmel bir surette vücuda getirdiği teşkilat ve askeri nakliyatı için tesis eylediği hatt-ı muvasala ile İngiliz topçusundaki tefviki geride bırakacağı mütalaası serd edilmektedir. Askeri Osmanîye’nin Mısır’a doğru olan ileri harekâtının Mısır’da husule getirdiği galeyan gittikçe tezayüd ediyor. Osmanlı taraftarları suret-i mütemadiyede Mısır ahalisini tenvir etmekte ve bilhassa mekteplerde çocuklara İngilizler aleyhine kin ve adavet telkin etmektedirler.

 


Siva Vahasında Sünûsî Mücahidlerinin Miktarı                                                                                                        

Siva Vahasına şimdiye kadar vasıl olan Sünûsîlerin 45, 000 kişiye baliğ olduğu Feraye Prese Gazetesi istihbar ediyor.

Somali’de İngilizler Aleyhine Kıyam                                

Royter Ajansı Londra matbuatına yazıyor: Ayntale mıntıkasında bulunan Somalilerin kıyama başladıklarını ve kendilerine karşı şiddetle hareket etmekte olduğu Somali’deki İngiliz komiseri bildirmektedir. Somaliler Simberberi istihkâmını yeniden inşaa ettikleri gibi İngiltere’ye taraftar olan kabailede hücum ediyorlar. Bu sebeple Şubatın üçüncü ve dördüncü İngiliz hecin süvar kuvve-i zabıtası ile Hind askeri mezkûr istihkâma hücuma teşebbüs etmişlerdir.


 
İran’ın Rusya’ya Yeni bir Notası                                                                                                                      

İran’ın müstevfi’l-memalik kabinesi Rus hükümetine tebliğ eylediği yeni bir notada Rus askerlerinin Azerbaycan’dan ricat ettikleri esnada İranlılara ve ahalinin emlak ve arazisine karşı ika eyledikleri tecavüzattan dolayı şiddetle bir protestoda bulunmuştur. Bu notada:                              

1-Azerbaycan’ın şimalindeki köylerin ihrakı;                                                                                               

2-İran muteberatının rehin makamında kaldırılması;                                                                                                                          

3-Hoy havalisinin tahribi ve Şahbulak dâhilindeki köylerin yağma ve ihrakı münasebetiyle serd-i şikâyet eylemektedir. İran hükümeti,  bundan maada İran umur-u maliyesine vuku bulan müdahaleden ve Reşt cihetindeki ahalinin keyfi surette asker edilmelerinden dolayı da ayrıca şikâyette bulunmuştur.Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş