Öğretmen atamalarında yeni sistem

Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Öğretmen atamalarında yeni sistem


Zorunlu hizmet yükümlülüğü okul bazında belirlenecek. Ayrıca, zorunlu hizmet süresi, birinci hizmet bölgesinin belirlenen hizmet alanında en az 7 yıl olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, 4 Mart 2006 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmelik, eğitim ve öğretim hizmetlerinin yurt genelinde etkin ve verimli şekilde yürütülebilmesi için gerekli sayıda öğretmen atanması ile öğretmen olarak atanacaklarda aranacak nitelikler, bunların atama ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Yönetmelik hükümlerine göre, ülke genelinde alanlar itibarıyla öğretmen dağılımında denge sağlanması ve öğretmen norm kadro sayıları esas alınarak öğretmen ihtiyacının karşılanabilirliği oranının eşit düzeyde tutulması esas alınacak.

Öğretmenliğe ilk defa atanacaklar bakımından başvuruların ilk gününden itibaren 40 yaşından gün almamış olmak şartı yeni yönetmelikte de aranacak. Ancak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen pozisyonunda halen görev yapanlar ile daha önce bu kapsamda en az bir yıl fiilen görev yaptıktan sonra mesleki eğitimde başarılı olup da ayrılmış olanların kadrolu öğretmenliğe başvurularında 40 yaşından gün almamış olmak şartı aranmayacak.
Yönetmelikte, atama çeşitlerine ''Milli Sporcuların Ataması'', ''Bedensel Engellilerin Ataması'' da eklendi.

Milli sporculardan, Olimpiyat Oyunları, Parolimpik Oyunları, Üniversiad Oyunları, Akdeniz Oyunları ile Dünya Askeri Oyunlarında ferdi ve takım müsabakalarında ilk üç dereceye girenler, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler, gençler ve ümitler kategorilerinde Dünya ve Avrupa şampiyonaları ile Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilk üç dereceye girenler, bu yarışmaların takım sporlarında en az on kez Türkiye'yi temsil ederek milli sporcu belgesi almış olanlar başvurabilecek. Bu adaylar, öğretmenlik için aranan genel ve özel şartları da taşımaları kaydıyla Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmadan beden eğitimi öğretmenliğine atanmak üzere başvuruda bulunabilecekler.

BEDENSEL ENGELLİLERİN ATAMALARI

Yönetmeliğe göre bedensel engeli bulunanların öğretmenliğe atamaları, 20.8.2004 tarihli ''Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik'' hükümleri çerçevesinde yapılacak.

Öğretmenliğe ilk defa atanacaklar bakımından başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmaları gerekecek. Bedensel engelli adayların, 16.7.2006 tarihli ''Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik''te belirtilen sağlık kurumlarından rapor almaları gerekecek.

ATAMA DÖNEMİ

Öğretmenlik kadrolarına atamalar her yıl ağustos ayında bir defada yapılacak. Öğretmenlik için duyuru, başvuru ve atamalar, ağustos ayı sonu itibarıyla tamamlanacak. Bu atamalar sonucunda, yasal süre içinde göreve başlamayanların yerine ağustos ayında başvurusu alınanlardan puan yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan adaylardan puan üstünlüğüne göre aynı alanda, aynı eğitim kurumlarına aynı yıl kasım ayında atama yapılacak.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikte, öğretmenlik kadrolarına Haziran-Eylül döneminde atama yapılması, Bakanlıkça gerekli görüldüğü hallerde bu dönem dışında da atama yapılabileceği öngörülüyordu.

ZORUNLU ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ SÜRELERİ

Yönetmelikle Türkiye üç hizmet bölgesine ve altı hizmet alanına ayrılacak. Bunlardan 4, 5 ve 6. hizmet alanları öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirecekleri hizmet alanları olacak.

Değişiklikle ayrıca zorunlu hizmet yükümlülüğü okul bazında belirlenecek. Yönetmeliğin yayım tarihinden sonra Bakanlık öğretmen kadrolarında göreve başlayanlar, üçüncü hizmet bölgesi içindeki illerin 4. hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl, 5. hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 4 yıl, 6. hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 3 yıl, İkinci hizmet bölgesi içindeki illerin 4. hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 6 yıl, 5. hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl, 6. hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 4 yıl, Birinci hizmet bölgesi içindeki illerin 4. hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 7 yıl, 5. hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 6 yıl, 6. hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl çalışmakla yükümlü olacaklar.

Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden herhangi bir nedenle görev yeri değiştirilenler, atandıkları yer için öngörülen zorunlu çalışma süresine tabi tutulacaklar.

Bunların zorunlu çalışma yükümlülüğünün hesabında daha önce görev yaptıkları zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumunda geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilecek.

Kısmi zamanlı geçici öğreticilikte geçirilen süreler, ek ders ücreti karşılığı görevlendirme suretiyle geçirilen süreler ile vekil öğretmenlikte ve usta öğreticilikte geçirilen süreler zorunlu çalışma süresinden sayılmayacak. Ayrıca özel öğretim kurumlarında öğretmen ve yönetici olarak geçirilen süreler, yurt dışında görevlendirilenlerin yurt dışında geçirdikleri süreler de zorunlu çalışma süresinden sayılmayacak.

SAĞLIK DURUMU ÖZRÜ

Öğretmenler, sağlık kurulu raporunda, kendisi, eşi ve çocuklarının öğretmenin görev yaptığı yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağının belirtilmiş olması, anne ve babası ile yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşlerinden birisi için ise ''Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez'' ibaresi bulunması durumlarında il sağlık müdürlüğünden görüş alınmadan hastalığın tedavi edilebileceği bir yere yer değiştirme isteğinde bulunabilecekler.

Özel eğitim gerektiren çocuğu bulunan öğretmenler, rehberlik ve araştırma merkezlerince çocukları için verilen Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu ve görev yaptığı ilde çocuklarının özrüne ilişkin özel eğitim alabileceği resmi eğitim kurumu bulunmadığına dair belge ile yer değiştirme isteğinde bulunabilecekler.

EŞ DURUMU ÖZRÜ YER DEĞİŞTİRMELERİ, OCAK VE AĞUSTOS AYLARINDA

Eş durumu özründen yer değiştirmelere ilişkin duyuru Personel Genel Müdürlüğünce her yıl en geç 15 Aralık ve 15 Temmuz tarihine kadar Bakanlık internet sayfasında yapılacak.

Duyuruda, kimlerin başvuruda bulunabileceği, başvuru tarihi, başvuru yeri, şekli ile diğer hususlara yer verilecek. Başvuru tarihi duyuru tarihinden en geç on gün sonra başlatılacak. Başvuru süresi beş iş gününden az on iş gününden fazla olamayacak. Eş durumu özrüne bağlı yer değiştirmeler, ocak ve ağustos aylarında yapılacak.

Öğretmenlerin bu özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için eşinin, atanmak istediği yerde sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışması ve bu durumu belgelendirmeleri gerekecek.

Her ikisi de Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapan eşlerden, birinin zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış olması ya da muaf olması durumunda eşlerden biri diğer eşin görev yaptığı yere, her ikisi de zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan ya da bu yükümlülükten muaf olan eşlerden biri diğer eşin görev yaptığı yere, her ikisinin de zorunlu çalışma yükümlüsü olması ve her ikisinin de zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görev yapıyor olması durumunda eşlerden biri diğer eşin görev yaptığı yere, her ikisi de zorunlu çalışma yükümlüsü olan eşlerden zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanı dışında görev yapan eş zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanında görev yapan eşin görev yaptığı yere, her ikisinin de zorunlu çalışma yükümlüsü olması ve her ikisinin de zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarının dışında görev yapıyor olması durumunda eşlerden biri diğer eşin görev yaptığı yere yer değiştirme isteğinde bulunabilecek.

EŞ DURUMUNDAN YER DEĞİŞTİRME

Eşi emekli olan öğretmenler, eşlerinin emeklilik tarihinden sonraki altı ay ile sınırlı olmak ve bir defaya mahsus olmak üzere ilk yer değiştirme döneminde eşinin ikamet ettiği yere yer değiştirme isteğinde bulunabilecek.

Eşleri sigortalı olarak çalışmakta iken muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmek üzere askere alınanların asker dönüşü sigortalı olarak çalışmaya başlamaları halinde özür durumundan yer değişikliği istediklerinde sigortalılık süresinin yeterli olmaması durumunda borçlanılması kaydıyla askerlikte geçen süreleri sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilecek.

Eşi isteğe bağlı sigortalı olan öğretmenlerin eş durumu nedenleriyle yer değişikliği istekleri bu kapsamda değerlendirilmeye alınmayacak.

Öğretmenlerin, eşlerinin geçici olarak görevlendirildikleri il ya da ilçelere yer değiştirmeleri yapılmayacak.

Öğretmenlere bu yönetmelikle yürürlükten kaldırılan yönetmelik ve daha önceki yönetmelikler kapsamında görevli oldukları il, ilçe ve diğer hizmet sınıflarındaki eğitim kurumlarında öğretmen olarak geçirdikleri süreler karşılığında verilen hizmet puanları geçerli sayılacak.

Yönetmelik hükümlerine göre 2010 ve 2011 yıllarında yapılacak isteğe bağlı il içi yer değiştirmeye esas alınan bulunduğu eğitim kurumunda çalışma süresi ''2'' yıl olarak uygulanacak. Yönetmelikte belirtilen atama döneminden önce, 2010 yılı için Bakanlıkça belirlenecek tarihte öğretmenlik kadrolarına atama yapılabilecek.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2010, 07:56
banner53
YORUM EKLE

banner39