Özelleştirme mağdurlarına sözleşmeli iş imkanı

Başta TEKEL işçileri olmak üzere, özelleştirme sonucu işlerini kaybetmiş binlerce kişiye sözleşmeli iş sağlanacak

Özelleştirme mağdurlarına sözleşmeli iş imkanı

Özelleştirme uygulamaları sonucunda işsiz kalan ve bilahare işsiz kalacak işçilerin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici personel statüsünde istihdam edilmeleri kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarında geçici mahiyette işleri yürütmek üzere azami 36 bin 215 kişi, bir mali yılda 11 ayı geçmemek üzere sözleşmeli çalıştırılacak.

Bakanlar Kurulunun "Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karar, kamu kurum ve kuruluşlarındaki geçici mahiyetteki işleri yürütmek üzere azami 36 bin 215 kişinin; "Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar" çerçevesinde, bir mali yılda on bir ayı geçmemek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (C) fıkrasına göre, 2010 yılında geçici personel olarak sözleşmeli çalıştırılmasına ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Söz konusu karar kapsamında istihdam edilecek geçici personelin, 30 günlük süre içerisinde ilgili kurumlara başvurması gerektiği, bu kişilerin kamu haklarından mahrum bulunmaması, askerlikle ilgisi bulunmaması ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığının bulunmaması gerekiyor.

ÖDENECEK ÜCRETLER

Karara göre, istihdam edilecek geçici personele, tahsil dereceleri dikkate alınmak suretiyle şu brüt aylık ücretler ödenecek:

-Yükseköğrenim mezunlarına, 21.250 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar

-Lise ve dengi okul mezunlarına, 19.275 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar

-İlköğretim (ilkokul mezunu veya okur-yazar dahil) mezunlarına, 17.275 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar

Geçici personelden, kararda belirtilen görevleri yapmak üzere, görevli oldukları memuriyet mahalli dışında görev yapacaklara 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah ödenecek.

Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde fiilen görev yapan geçici personel, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin asli personeli gibi iaşe edilecek.

Geçici personel, "Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde, yiyecek yardımından faydalandırılacak.

Geçici personele, söz konusu kararda belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında ücret ödenmeyecek ve sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamayacak.

Bu ödemeler, sosyal güvenlik mevzuatına göre kişiden yapılacak kesintiler ile gelir ve damga vergisi dışında herhangi bir kesintiye tabi tutulmayacak.

Ödemeler, görevin yapılmasını müteakiben her ayın 15'inde yapılacak. Hizmet sözleşmesinin sona erdirilmesi halinde kıst olarak hesaplanan ücret, ayrılma tarihini takip eden ayın başında ödenecek.

Geçici personelin çalışma saat ve sürelerinin belirlenmesinde, çalıştıkları kurumdaki Devlet memurları için tespit edilen çalışma saat ve süreleri uygulanacak.

Geçici personel, istihdam edildiği sürece dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamayacak.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (C) fıkrasına göre yapılan çalışmaların toplam süresi üzerinden hesaplanarak belirlenen esaslara göre iş sonu tazminatı ödenecek.

İZİNLER VE TAZMİNAT ÖDEMELERİ

Ücretli izin süreleri dahil en az 12 ay fiilen çalışan geçici personelden; Sosyal Güvenlik Kurumunca kendilerine yaşlılık veya malullük aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması,ilgilinin ölümü, ilgilinin kendi isteği ile sözleşmeyi feshetmesi veya yenilememesi hallerinden birinin vuku bulmasından dolayı hizmet sözleşmesi sona erenlere, çalışılan her bir yıl için, ayrılış tarihindeki hizmet sözleşmesinde yazılı brüt aylık ücret tutarında iş sonu tazminatı ödenecek. 12 aydan artan süreler için, 12 ay için hesaplanan miktardan artan süreye isabet eden tutar kadar ödeme yapılacak.

Bu tazminatın ödenmesinde; daha önce iş sonu tazminatı ve kıdem tazminatı ile benzeri ödemelerde değerlendirilmiş süreler dikkate alınmayacak. İş sonu tazminatında dikkate alınmış süreler kıdem tazminatı ile Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenecek ikramiye hesabında değerlendirilmeyecek. Ölüm halinde, birinci fıkra uyarınca hesaplanacak tutar, ölenin kanuni mirasçılarına ödenecek.

Bu statüde çalışanların sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle kurum tarafından, sözleşme hükümleri dışında herhangi bir nedenle çalışanlar tarafından, sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi hallerinde iş sonu tazminatı ödenmeyecek.

Karar gereğince istihdam edilecek geçici personele, çalıştıkları her ay için azami 2 gün ücretli izin verilebilecek. Bu izinler toplu olarak da kullandırılabilecek.

Geçici personele, resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilebilecek. Hastalık sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ile iş kazası veya meslek hastalığı sonucu bağlanan sürekli iş göremezlik geliri, ilgilinin ücretinden düşülecek.

Geçici personelin isteği üzerine, eşinin doğum yapması, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için 3 gün ücretli mazeret izni verilecek.

Geçici personele, doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilecek. Geçici personele, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilecek. Süt izninin kullanımında annenin saat seçim hakkı olacak.

GÖREV YERİ

Geçici personel, karar ile belirlenen kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere bağlı ve ilgili kuruluşlarında çalıştırılabilecek.

Karara göre, üniversitelere tahsis edilen toplam pozisyonlarda çalıştırılacak geçici personelin sayıları üniversiteler itibarıyla Devlet Personel Başkanlığınca belirlenecek.

Geçici personel öncelikle en son çalıştıkları illerde, bu illerde istihdamlarının mümkün olmaması halinde diğer illerde istihdam edilecek.

Geçici personel, sosyal güvenlik mevzuatı yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine tabi olacak.

ÖZELLEŞTİRMELERDEN İŞSİZ KALANLAR DIŞINDA PERSONEL ÇALIŞTIRILMAYACAK

Kurumlarca, ataması yapılan personel ile ataması yapıldığı halde göreve başlamayan personel 30 gün içerisinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilecek. Bakanlıklarca bağlı veya ilgili kuruluşlarda görevlendirilen personel de bağlı ve ilgili kuruluşlar itibarıyla ayrı ayrı elektronik ortamda adı geçen Başkanlığa bildirilecek.

İstihdam edilecek geçici personelin hizmet sözleşmeleri, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında yaşlılık veya malullük aylığına hak kazandıkları tarihte sona erecek.

Karar kapsamında, özelleştirme uygulamaları sonucunda işsiz kalan ve bilahare işsiz kalacak işçiler dışında personel istihdam edilemeyecek.

Kaynak : AA

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2010, 12:26
YORUM EKLE

banner39

banner36

banner37

banner35