TBMM Musul'un işgalini tanımış!

Birinci Meclis'in İngilizlerin Musul işgalini tanıdığı ortaya çıktı.

TBMM Musul'un işgalini tanımış!

 

Dünya Bülteni/ Tarih Servisi

1920’de Ankara’da yeni bir hükümet kurulduktan sonra İstanbul Hükümeti’ne yaptığı en önemli eleştirilerinden biri İstanbul Hükümeti’nin işgalleri tanıdığı  ile ilgili tenkitleriydi. Fakat TBMM’den iki Diyarbakır ve bir Siverek milletvekilinin sözlü önergesine göre İngilizlerin Musul işgalinin tanındığı ortaya çıktı.

Dahiliye Vekaleti’ne bildirilen sözlü  önergeye göre Musul’a vali ve memurların gönderilmesinin uygun olmadığı teklif edilmiş ve bu teklif TBMM tarafından kabul edilmiştir. Sözlü önergenin meclise sunulduğu 8-7-1920’den Musul’un kaybedildiği Ankara Antlaşması’na kadar Musul’a vali ve efradı tayin edilmemiştir.

Önergede şu ifadeler geçmektedir:

Bihi (Bismillahirrahmannirrahim)

“Bir buçuk seneden beri cephe alınarak tevkif edilebilen Yunan taarruzunun şu günlerde iktisab ettiği derece-i şiddet karşısında lüzumu kadar tedarikat ve tedabir icrasına mecbur kaldığımız sırada işgal altında bulunan Musul’a vali ve memurin-i saire ta’yini suretiyle isticlab-ı müşkilat ve mesaib doğru olmadığı gibi tevcil-i teşebbüsatın Meclis’in hal-i ictima’da bulunduğu zamanlarda ara-yı umimiyeye müraca’at suretiyle icrası taksim-i vezaif ve mesuliyet kaidesine de muvafık olacağından buna dair bir karar ittihazına değin “evvelki mutasaarıfın suret-i ta’yini gibi” hareket ettirilmiş olan heyetin elyevm bulundukları mahalde emre intizar ettirilmesi ve bu teşebbüsün Heyet-i Umumiye kararına müsta’cilen arzını teklif ederim (8/7/36) (8/7/1920)

(Diyarbekir Mebusu,   Diyarbekir,  Siverek Mebusu)

imzalar

Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2010, 14:16
banner53
YORUM EKLE

banner39