banner39

Yargıtay: 1982 Anayasası gibi olur

Yargıtay Başkanlar Kurulu, anayasa değişiklik paketine, "1982 Anayasası gibi olur" diye karşı çıktı.

Arşiv 13.04.2010, 01:28 13.04.2010, 01:28
Yargıtay: 1982 Anayasası gibi olur


Yargıtay Başkanlar Kurulu'ndan, Anayasa değişiklik paketine ilişkin şu ana kadarki en kapsamlı açıklama geldi. Başkanlar, toplumsal uzlaşma eksikliğinin meşruluk tartışmalarına neden olacağını ileri sürdü.

Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker tarafından daha önce defalarca kez eleştirilen Anayasa değişiklik paketine, Yargıtay Başkanlar Kurulu da karşı çıktı.

Tartışmalı 3 madde konusunda yüksek yargının itirazları, 12 sayfalık yazırlı açıklamaya yansıdı.

Kurul, toplumsal mutabakat sağlanmadan yapılması düşünülen değişikliklerin, 1982 Anayasası'nda olduğu gibi meşruluk sorunu yaratabileceğine dikkat çekti.

Değişiklik sürecinde ne Danıştay ne de Yargıtay’ın görüşünün alınmadığı, Yargı Reformu Strateji Taslağı'yla ilgili her iki yüksek yargı kurumun görüşlerinin de, değişikliklerde dikkate alınmadığı ifade edildi.

"KENAN EVREN DAHİ MUHAFAZA ETTİ"
Öte yandan toplantıda bir konuşma yapan HSYK Başkanvekili Kadir Özbek, ''...Savunduğumuz kuvvetler ayrılığı ilkeleri, yasama, yürütme ve yargı ayrılığı Kenan Evren tarafından dahi muhafaza edildi. Ama şimdiki düzenlemelerle daha da geriye götürülmek isteniyor'' dedi.

Yargıtay Başkanlar Kurulu, Anayasa'da çok kısa süre içerisinde gerçekleştirilmek istenen temel değişikliklerin, haklı nedenleri olsa bile genel kabul görebilecek değişiklikler biçiminde olmamasının, kısa sürede toplum vicdanında rahatsızlık yaratması ve mevcut Anayasa'da olduğu gibi, meşruluk tartışmasına sebebiyet vermesinin kaçınılmaz olduğunu bildirdi.

Yargıtay Başkanlar Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması'' hakkındaki teklif edilen metinin, Anayasa'nın temel ve değiştirilemez ilkelerinden birini oluşturan ''Hukuk Devleti'' ile ilgili olduğu kaydedildi.

Hukuk Devletinin temel felsefesinin ise kuvvetler/erkler ayrılığına dayandığı belirtilen açıklamada, ''Erkler ayrılığında, daha doğrusu hukuk devletinde, bağımsız yargının doğal olarak asıl yetki ve görevi yasama ve yürütmenin işlemlerini denetlemektir. Yargı, yasama organınca/erkince çıkarılan yasaların yorumunu yapar. Yargının hukuksal yorumu bağlayıcıdır. Böylece yargı, yürütme ve yasamanın işlem ve faaliyetlerinin hukuk çerçevesi içinde kalmasını sağlar. Demokratik sistemde kuvvetler/erkler ayrılığını korumak, yasaları yorumlayarak yaşama geçirmek yargının görevidir'' denildi.

Başkanlar Kurulu'nun açıklamasında, ''Yargıtay ve Danıştay'ın Anayasa Mahkemesi ve HSYK'daki temsili azaltılırken, bu kurumlarda görev alacak olanlar bakımından gerek Yargıtay ve Danıştay'la ilgileri, gerekse meslekle bağlantıları olmayan veya az olan kimselere ağırlık verilmesi nedeniyle bu Anayasa değişikliklerine yönelecek eleştiriler, 1982 Anayasası'na yöneltilenlerden daha az olmayacaktır'' denildi.

Yargıtay Başkanlar Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yoluna ilişkin düzenlemenin, hukukçu yargıçlarca verilen ve kesinleşen kararların, bir kısmı hukukçu olmayan yargıçlarca denetlenmesini öngördüğü ifade edilerek, bu düzenlemenin kesinleşen yargı kararlarının otoritesini sarsıcı ve Yüksek Mahkemeler arasında var olan yetki ve görev ayrımı ile denkliği bozucu nitelikte olduğu kaydedildi.

Açıklamada, şu görüşler ifade edildi:

''Kaldı ki bireysel başvurunun sadece Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde yer alan haklarla sınırlı tutulduğu anlaşılmaktadır.

Yasama işlemleri için doğrudan bireysel başvuru yolu tanınmayıp, 'kamu gücü tarafından ihlal edildiği' ve devamında kamu gücünün ne olduğu, 'kanun yollarının tüketilmiş olması şartıyla' denilmek suretiyle bireysel başvurunun sadece yargı kararlarına karşı kabul edildiği şeklinde açıklanmıştır. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi, sadece Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde yer alan ve mahkemelerce verilip kesinleşen kararlara karşı bireysel başvuruları inceleyebilecektir.

Hukuk devletinde yasama ve yürütme işlemlerinin yargısal denetiminde yargıçların ön plana çıkarılması gerekirken, sistem ters yüz edilerek, özellikle bireysel başvuru yolunda yargıç sınıfından olmayanların yargıçların kararlarını denetlemeleri sağlanmış olacaktır.

Anayasa Mahkemesi'ne yapılacak bireysel başvuru, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılacak başvuruları engellemeyeceği veya azaltmayacağı gibi, Anayasa Mahkemesi'nin mevcut yapısıyla bu başvuruları adıl yargılama ilkelerine uygun olarak makul sürede sonuçlandırması olanağı da bulunmamaktadır.

Ayrıca diğer yargı organlarının iş yüklerinin azaltılması, alt yapı eksikliklerinin giderilmesi yerine bireysel başvurunun güvencesiz biçimde getirilmesi yerinde değildir. Asıl yapılması gereken iş, öncelikle yargının sorunları çözülerek hak aramadaki tıkanıklıkların giderilmesi ve sonra Anayasa Mahkemesi'ne üye seçme yöntem ve içeriğinin istenilen sonucu elde etmeye elverişli hale getirilmesi daha uygun olurdu.''

HSYK'YA İLİŞKİN DÜZENLEMELER
''Mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre'' kurulan ve görev yapan HSYK'da Yargıtay ve Danıştay'dan seçilen üyelerin sayısının azaltılmakta olduğu kaydedilen açıklamada, ''Böylece Yargıtay ve Danıştay'ın Anayasa Mahkemesi ve HSYK'daki temsili azaltılırken, bu kurumlarda görev alacak olanlar bakımından gerek Yargıtay ve Danıştay'la ilgileri, gerekse meslekle bağlantıları olmayan veya az olan kimselere ağırlık verilmesi nedeniyle bu Anayasa değişikliklerine yönelecek eleştiriler, 1982 Anayasası'na yöneltilenlerden daha az olmayacaktır'' denildi.

''HSYK'nın, daha bağımsız, daha güvenceli, yasama ve yürütme erklerinin siyasi etkilerinden uzak bir yapıya kavuşturulması gerekirken, geniş tabanlı temsil esası, demokratik meşruiyet gibi kavramlar adı altında erkler ayrılığı ilkesini ihlal eder biçimde yapılandırılarak, siyasi etkilere açık ve Adalet Bakanlığı'nın artan kontrolünde oluşturulması istendiği'' ileri sürülen açıklamada, ''Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyince hazırlanan yargıya ilişkin rapor ve önerilerde de belirtilen ve Kurulda bulunmamaları konusunda herkesin üzerinde anlaşmış olmasına karşın, Adalet Bakanı ve Müsteşarına yer verilerek varlık ve etkinliği sürdürülmek suretiyle, Yüksek Yargı organlarının Kurulun oluşumundaki etkinlikleri zayıflatılmıştır'' görüşü savunuldu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Mukayeseli hukuktan örnekler verilmek suretiyle, Kurulun yapısının oluşturulduğu ve bu şekilde oluşumun uluslararası normlar ve uygulamalara uygun olduğu belirtilmiş ise de örneksenen ülkelerin tarihi ve sosyal koşulları ile yargı makamlarının oluşumu ve yapısı dikkate alınmamıştır. Yeni düzenlemeye göre, Kurulun yönetimi ve temsili Başkanı olan Adalet Bakanı'na aittir. Adalet Bakanı, sahip olduğu yetkilerden bir kısmını başkanvekiline devredebilmektedir. Böylece, Adalet Bakanı'nın kuruldaki yetkisi, erkler ayrılığı ilkesini ortadan kaldıracak biçimde genişletilmiştir.

Hakim ve savcılar hakkında Kurulun, ilgili dairesince inceleme ve soruşturma yapılmasına karar verilmesi halinde, bu soruşturma ve inceleme işleminin yaptırılmasının Kurul Başkanı olan Adalet Bakanı'na verilmesi, Kurul müfettişlerinin şu andaki düzenlemedeki gibi, Kurula değil de Adalet Bakanı'na bağlı olduklarını açıkça göstermektedir. Teklif metninde Kurul müfettişleri dışında, savcıların yönetsel işlerini denetleme görevi olan Adalet Müfettişlerinin Kurula değil de Adalet Bakanlığına bağlı olması savcılık güvencesine aykırıdır.

Kurula bağlı Adalet müfettişleri ile Adalet Bakanlığı'na bağlı müfettişlik ihdas edilirken, bu oluşumun, 1961 Anayasası'nın Yüksek Hakimler Kurulu ile Yüksek Savcılar Kurulu şeklindeki yapılanmadan kaynaklandığı göz ardı edilmiş, net bir görev tanımı yapılmamıştır.''

HSYK'ya, Yargıtay ve Danıştay'dan seçilecek üyeler için Yargıtay ve Danıştay genel kurullarında tek oy verileceği ilkesi getirilerek; üyelerin seçime katılımı ve tercih iradelerinin sınırlandırıldığı ileri sürülen açıklamada, bu düzenlemenin genel kurul iradesinin sayısal çoğunluğa yansımasını engelleyecek nitelikte olup, demokratik temsil ilkesine aykırılık oluşturacağı savunuldu.

''Yüksek yargıdan ve yerel mahkemelerden seçilecek üye sayıları arasındaki oransızlık, yüksek yargı ile yerel mahkemeler arasındaki bağın, birlik ve beraberliğin, yargısal bütünlüğün engellenmesi niteliğindedir'' denilen açıklamaya, şöyle devam edildi:

''İlk derece mahkemesi yargıç ve savcılarına HSYK'ya üye seçme sürecine katılım yolunun belli oranda açılmasına, ilke olarak karşı çıkılmamakla birlikte ilk derece mahkemeleri ile yüksek mahkemeler arasında ayrışmaya ortam hazırlayacak şekilde düzenleme yapılması da uygun görülmemektedir. Kurulda halen görev yapan yüksek yargı üyelerinden bir kısmının görevlerinin Anayasa'nın yargıçlık güvencesi ilkesine aykırı olarak sona erdirilmesi öngörülmüştür. Yapılması düşünülen değişikliklerin yasal alt yapısı hazırlanmadan geçici hükümlerle, ülkenin kaderini etkileyebilecek bir oluşum gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır.''

PARTİ KAPATMALARI
Anayasa değişiklik teklif metninde, siyasi partilerin kapatılmaları konusunda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının dava açma yetkisinin, Yasama Organı bünyesinde oluşturulacak bir komisyonun iznine bağlanmasının, erkler ayrılığı ilkesi ile bağdaşmadığı belirtilen açıklamada, ''Ayrıca, bu düzenleme sonucu bir siyasi parti hakkında dava açılması iznini verme yetkisi o partinin de temsil edildiği bir komisyona verildiği için partilerin hukuki yönden denetimi ortadan kaldırılmaktadır. Komisyonun bu kararının, yargı denetimi dışında bırakılmasına ilişkin düzenleme, hukuk devleti ve erkler ayrılığı ilkesine açıkça aykırıdır'' denildi.

Açıklamada, ''Diğer yandan parti kapatmalarında, Anayasa'nın 69. maddesinin 6. fıkrasına 'idarenin eylem ve işlemleri, odaklaşmanın tespitinde gözetilemez' cümlesi eklenerek, sadece partilerin eylemlerini dikkate alınması önerilmektedir. Bu düzenleme sadece iktidar partisi/partileri için getirilmiş olmaktadır. Çünkü iktidarda olmayan partilerle 'idare' arasında bağlantı olamayacağından, iktidar partisi/partileri ile muhalefet partileri arasında kapatma kararı bakımından iktidar partisi/partileri lehine eşitlik bozulmuş olacaktır'' görüşü ifade edildi.

KENAN EVREN DAHİ MUHAFAZA ETTİ

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili Kadir Özbek, ''Yargıçları tamamıyla dosyanın içine hapsetmek ve yargı bağımsızlığını yok etmek için anayasa değişikliği adı altında bir durumla karşı karşıyayız'' dedi.

Yüksek yargı organlarının başkanlarının Ankara Adliyesi konferans salonunda hakim ve savcılarla yaptığı toplantı sona erdi. Özbek, burada yaptığı konuşmada, aynı salonda birçok toplantıya

katıldığını, ancak bugünkü kadar anlamlısına ilk kez katıldığını ifade etti. Özbek, geçmişteki konuşmalarında, ''Yargı savunma konumuna düşmüştür. Bu, hukuk devleti açısından son derece sakıncalıdır'' dediğini anımsatarak, ''Çok konuştuk. Yargıçlar sadece dosyaların arasında kararlarıyla konuşan kişiler olarak değerlendirildi. Artık dosyaların arasından çıkma zamanı geldi. Yargıçları tamamıyla dosyanın içine hapsetmek ve yargı bağımsızlığını yok etmek için anayasa değişikliği adı altında bir durumla karşı karşıyayız'' diye konuştu.

Göreve başladığında dile getirilen sorunların hala devam ettiğini ifade eden Özbek, ''Şu anda yapılmak istenenin adalet hizmetlerinin yerine getirilmesindeki sorunları çözmeye yönelik olmadığını herkesin bildiğini'' söyledi.

HSYK Başkanı Özbek, şöyle konuştu:

''HSYK olarak son zamanlarda hep hedef haline geldik. Öyle ki kurulun yapısının değiştirilmesine yönelik etkin bir propaganda, devletin özel teşebbüsü ve basın kullanılmak üzere yaygın bir şekilde ivme kazandı. Zaman zaman da kişisel saldırılara maruz kaldık. Bizler bunu hak etmedik. Konuşunca, bunları dile getirince 'siyaset yapıyorlar, konuşmamaları gerekir' dediler. Oysa söylediklerimiz sadece yargı bağımsızlığıyla ilgiliydi. Sadece yargı bağımsızlığını ve bizden sonraki arkadaşların yargı bağımsızlığı ilkelerini üzerlerinde bir şemsiye gibi taşıyarak görev yapmalarını sağlamayı istiyoruz.''

''İSTENEN 'HEPSİ BENİM OLSUN' MANTIĞI''
HSYK'nın Adalet Bakanlığınca hazırlanan Yargı Reformu Strateji Taslağıyla ilgili daha önce Bakanlığa gönderdiği görüşü madde madde okuyan Özbek, Yüksek Kurul'un ayrı binaya, ayrı bütçeye sahip olması, kurulun ağırlıklı olarak hakim ve savcılardan oluşması, kurula birinci sınıf hakim ve savcılardan da üye seçilebilmesi ve kurul kararlarına karşı yargı yolunun açılması gibi görüşlerini ilettiklerini anlattı.

Özbek, ''Bu görüşleri, ortadan kaldırılmak istenen HSYK istiyor. Bunların içinde yargıya, hakim, savcı menfaatlerine ters düşen bir hüküm var mı? Ama istenen 'hepsi benim olsun' mantığı. Eğer böyle devam ederse sürtüşmeler ortaya çıkacaktır'' diye konuştu.

''DAHA DA GERİYE GÖTÜRÜLMEK İSTENİYOR''
Kadir Özbek, 4 Nisan 1981 tarihinde ABD'de yayınlanan bir dergiden alıntı yaparak, Kenan Evren'in verdiği demeçte, ''Demokratik kurumların yapısıyla bağdaşmayacak müdahalelerde bulunulmasının demokrasinin çok ağır yara olmasına neden olacağı, yasama, yargı ve yürütme gibi kurumların ayrılması gerektiği ve kuvvetler ayrılığı ilkesinin benimsenmesi'' gibi görüşlerinin yer aldığını anlattı.

Özbek, ''Çok ilginç. Buradaki Devlet Başkanı darbeci olarak değerlendirilen ve yargılanması gündeme getirilen Kenan Evren'dir. Savunduğumuz kuvvetler ayrılığı ilkeleri, yasama, yürütme ve yargı ayrılığı Kenan Evren tarafından dahi muhafaza edildi. Ama şimdiki düzenlemelerle daha da geriye götürülmek isteniyor'' dedi.

''GÖRÜŞLERİMİZ, YILLARIN DENEYİMİNDEN SÜZÜLEREK EDİNİLDİ''
Toplantının son bölümünde, bazı yargı mensupları söz aldı.

Ankara 10. İş Mahkemesi Hakimi Abdullah Erdem, HSYK'nın Yargıtay üyeliklerine yönelik seçim sisteminin eleştirildiğini ifade ederek, ''Yargıtay'a üye seçilmek için, daha önce oraya seçilen bir ağabeyinizi, eşinizi dostunuzu yanınıza alacaksınız, HSYK'nın kapısını çalacaksınız, randevu alacaksınız. Bu sistemin değişmesi için ne yapılacağını merak ediyorum'' dedi.

Erdem, 13 yıldır Ankara adliyesinde görev yaptığını, ancak böyle bir toplantıyı ilk kez gördüğünü kaydederek, ''HSYK'nın ve Anayasa Mahkemesinin yapısının değiştirilmek istendiği bir dönemde bu toplantının yapılması, ister istemez, 'kendi görüşlerine destek mi arıyorlar?' sorusunu aklıma getiriyor'' diye konuştu.

Bunun üzerine HSYK Başkanvekili Özbek, ''Kendi görüşlerimize destek arıyoruz. Kendi görüşlerimiz, yılların deneyimlerinden süzülerek edinilmiştir'' dedi.

Özbek, şunları kaydetti:

''Kurulun görüşü teşkilattaki arkadaşların da kurulda yer almasıdır. Benim kişisel görüşüm ise bunun bazı sakıncaları da taşıdığıdır. Bunlar giderilebilirse sorun kalmaz. Bakanlık şu anda kurulun üstüne binmiş vaziyettedir, kilitlemiş vaziyettedir. Teşkilattan gelecek arkadaşlarımızın, yeterli güvenceye sahip olmadığı için bakan ve müsteşarın etkisinde kalmalarından endişe ediyoruz. Hatta, kurulda yer alan, yüksek yargıdan gelen üyelerin de etkisinde kalacaklardır.''

ÖZBEK'TEN PAKİSTAN ÖRNEĞİ
Özbek, Pakistan'da yönetimi darbeyle ele geçiren General Ziya Ül Hak'ın Pakistan darbesinin ardından Anayasa hazırlattığını ve yüksek yargı temsilcilerinin Anayasa üzerine yemin etmesi gerektiğini, ancak temsilcilerin bunu reddederek, görevlerinden istifa ettiklerini anlattı.

Özbek, ''Türk hakim ve savcıları, Pakistan hakim ve savcılarından daha duyarsız değillerdir. Bu bağlamda, üzerlerine düşenleri, hukuk kuralları içinde, yargıyı savunma adına yerine getireceklerdir'' dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Levent Tacer de söz alarak, kapsamı biraz daha az olan benzer toplantıların bazen her yıl olmak üzere, 2-3 yılda bir gerçekleştirildiğini kaydetti.

Yargıtay Tetkik Hakimi Celal Çelik ise ''Yüksek yargı başkanlarına onurlu duruşları nedeniyle şükranlarını sunduğunu'' dile getirerek, ''Şu anda tehlike altında olan yalnızca yargı değil'' dedi.

Yargıtay ve Danıştay'dan toplantı için gelen temsilcilerin ''kucaklanmak'' yerine ''bindirilmiş kıta'' olarak nitelendirilmesini kınadığını söyleyen Çelik, ''Nasıl ki Fransa'da, yargıya yönelik bir hamle yapılmak istendiğinde, aynı gün yüzlerce hakim ve savcı mesleğin onuru için çaba sarf etti, o veya benzer çabaların Türkiye'de olması gerektiğini düşünerek, o çabaların her zaman yanında olacağımı ifade etmek istiyorum'' dedi.

HSYK Başkanvekili Özbek de ''bindirilmiş kıta'' nitelemesini yanlış bulduğunu belirtti.

Yargıtay Başkanı Gerçeker, toplantı sonrası adliyeden ayrılırken, gazetecilerin soruları üzerine, ''Özel bir toplantı yaptıklarını ve meslektaşlarıyla sorunları değerlendirdiklerini'' ifade etti.

Gerçeker, toplantının başında Cumhuriyet Savcısı Mustafa Şahin Tanrıöver'in tepkisini ise ''Demokratik bir tepkiydi'' sözüyle değerlendirdi.

Kaynak: Ajanslar

Yorumlar (0)
23
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?