banner39

Ahvaz'da İngilizlere karşı zafer kazanıldı

Osmanlı basınında bugün, İngilizlerin tesirsiz bir bombardımanı ve ümitsizliklerine dair bir değerlendirme, Times Gazetesi’nin bir nasihati, Sultan Reşad tarafından Almanya İmparatoruna verilen “Harp İmtiyaz” madalyasına dair haberler ile Ahvaz’da kazanılan bir zafer gündemdeydi.

Basın tarihinde bugün 09.03.2011, 16:14 09.03.2011, 16:14
Ahvaz'da İngilizlere karşı zafer kazanıldı

Dünya Bülteni-Tarih Servisi

İkdam Gazetesi 9 Mart 1915

Bugün öğleden sonra dört İngiliz zırhlısı Çanakkale Boğaz bataryalarımızın müessir ateş menzili haricinden fasıla ile ateş açmışlar ve hiçbir netice elde edemeyerek Bozcaada istikametine çekilmişlerdir. Meriç Körfezinde bulunan bir düşman kruvazörü Harap Bolayır civarında uzaktan ateş ederken bil mukabil endahtemizden mezkûr kruvazörün güvertesine iki merminin isabeti görülmüştür.

İngilizler Neden Meyus?

İngiltere’nin hal ve mevkii fenalaştıkça İngilizlerin meyusiyete giriftar olarak ne yapacaklarını şaşırdıklarını şu son haftaların hadisatı bilfiil ispat ediyor. Nitekim Kala-i Sultaniye bombardımanında İngilizlerin meyusane ve na-ümidane bir hareketi gibi telakki eyleyebiliriz. Çünkü bunda hangi nokta-i nazardan muhakeme edilse, akıl ve mantık eseri görülmüyor. İngilizleri bu derece yes’e uğratan esbab pek çoktur. Fakat bunun en mühimi, en fevkaladesi İngiltere’de açlık meselesidir.

Times’in İngilizlere Nasihati

Berlin 7 Mart(B)-Times Gazetesi, yazdığı bir makalede ahalinin Çanakkale bombardımanın neticesi hakkında gösterdiği sabırsızlıktan şikayet ederek diyor ki: “Yedi aylık muharebenin verdiği, Ruslardan ahali matlubuna olarak bu mücadele-i azimede galibiyetlerin pek kolay olmadığını ve kolaylıkla istihsal edilen muvaffakiyetlerin neticesiz kaldığını anlamalı idi. Flander ve Fransa cephelerinde lehimize mühim tebdilat husule gelmedikçe izhar-ı şadümani eylemek doğru olamaz. Düşmanlarımızla mücadele hususunda ..minin fevkinde mühim müşkülata uğramakta olduğumuzu nazar-ı dikkate almalıdır.”

Harp İmtiyaz Madalyası

Taraf-ı eşref-i hazret-i padişahîden Almanya İmparatoru hazretlerine keşide buyrulan telgraf name-i hümayun suretidir: “Zat-ı haşmet-penahilerinin taht-ı kumandalarında olarak kahraman Şark orduları tarafından ihraz olunan muzafferiyat-ı azimeden dolayı en har tebrikatımla beraber takdirat-ı senaveranemin hatırası olmak üzere bir kıta harp imtiyaz madalyasının kabul buyurulmasını rica eylerim.”

Ahvaz’da Düşmanın Hezimet-i Kat’isi

Bağdat 22 Şubat (M.A)-Mühim düşman kuvvetleriyle asker ve mücahidimiz arasında Ahvaz civarında vuku bulan muharebe altı saat devam etmiş ve düşmanın hezimet-i kat’iyesiyle hitam bulmuştur. Ahvaz ile Utes şehirleri düşmandan tethir edilmiştir. Düşmanın maktul ve mecruhu pek çoktur. Tarafımızdan mühim miktarda ganaim ve esira alınmıştır. Esiray-ı mezkûr meyanında büyük küçük rütbeli zabitan bulunmaktadır. Tamamiyle müzmehil ve perişan olan düşman, Şuabiyye civarında tahassun etmektedir.


Yorumlar (0)
27
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?