banner39

Temel İslam Ansiklopedisi Yayımlandı

Temel İslam Ansiklopedisi, İslam’ın inanç, ibadet, ahlak ve insanlar arası ilişkilere dair ilkelerini işlemenin yanı sıra İslam ilimlerinin temel konu ve kavramları ile başta peygamberler olmak üzere önde gelen İslam âlimleri hakkında doğru ve yeterli bilgi sunmaktadır. Aynı zamanda Temel İslam Ansiklopedisi örgün eğitim, din hizmetleri ve irşat faaliyetleri için yardımcı kaynak olma özelliğine sahiptir.

Eğitim 12.02.2020, 16:34
Temel İslam Ansiklopedisi Yayımlandı

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından “genel okuyucu”ya İslam ile ilgili temel konular, kavramlar, kişiler hakkında doğru bilginin anlaşılır biçimde ulaştırılması amacıyla yaklaşık on yılda hazırlanan Temel İslam Ansiklopedisi sekiz cilt halinde yayımlandı. 1426 madde başlığını içeren ansiklopedi farklı alanlardan 180 civarında ilim adamı ve uzmanın katkısıyla hazırlandı. Hedef kitle gözetilerek madde hacimleri olabildiğince kısa tutuldu, maddeler 383 bilgilendirici çizim (infografik) ve -peygamberler ile hakkında fazla malumat bulunmayan bazı tarihî şahsiyetler dışında kalan- biyografi maddeleri için hazırlanan 353 kimlik kartı ile zenginleştirildi.

Temel İslam Ansiklopedisi, İslam’ın inanç, ibadet, ahlak ve insanlar arası ilişkilere dair ilkelerini işlemenin yanı sıra İslam ilimlerinin temel konu ve kavramları ile başta peygamberler olmak üzere önde gelen İslam âlimleri hakkında doğru ve yeterli bilgi sunmaktadır. Aynı zamanda Temel İslam Ansiklopedisi örgün eğitim, din hizmetleri ve irşat faaliyetleri için yardımcı kaynak olma özelliğine sahiptir.

İslam dini ve İslam ilimleri hakkında uzmanlığı bulunmayan kişilere yönelik bu yeni ansiklopedi çalışmasının hedeflerinden biri de, farklı din ve kültürlerin yaygın olduğu toplumlarda azınlık olarak yaşayan müslümanların dinî bilgi ve eğitim ihtiyacını karşılamaktır. Pek çok farklı sorunla karşılaştığımız günümüzde İslam’ı, müslümanlara ve müslümanların dışındaki kişilere ve topluluklara sahih kaynaklara dayalı olarak tanıtmak, İslam’ın mesajını sağduyulu ve ölçülü bir üslupla iletmek ansiklopedinin temel gayelerinden biridir.

Temel İslam Ansiklopedisi, İslam’ın inanç esasları, İslam düşüncesinin temel meseleleri, ahlak, ibadetler, helaller ve haramlar, insanlar arası ilişkiler ve toplum düzenine dair ilke ve hükümlerini kuşatıcı bir şekilde ele almaktadır. Dinî kaynakları incelemeye ve yorumlamaya odaklanmış olan beş temel ilim dalında (Kur’an ilimleri, hadis, kelam, fıkıh, tasavvuf) kullanılan temel terimler ansiklopedi muhtevasında önemli bir yer tutmaktadır. Kur’ân-ı Kerim’de adı geçen peygamberler, Hz. Peygamber’in hayatı ve ilk müslüman neslin tarihi de (siyer) eserde yer almaktadır. Günümüzde genellikle fıkhın hitap ettiği hukuk, sosyoloji, siyaset ve ekonomi alanlarını ilgilendiren temel bazı kavramlara da yer verilmiş; mesela modern hayata dair medya, iletişim, banka, reklam ve spor gibi kavramlar madde başı yapılarak, İslam'ın, modern çağda rolü ve etkisi giderek artan bu konulara yaklaşımı özenle işlenmiştir.

Temel İslam Ansiklopedisi’ni farklı kılan yönlerinden biri de maddelerin “bilgiçizim”lerle (infografik) zenginleştirilmiş olmasıdır. Bunlar, ilgili maddenin daha iyi kavranmasını sağlamak üzere tasarlanan ve bilgiçizim başlığı altında toplanabilecek kroki, harita, tasnif şeması, tablo, kronoloji şeması, liste gibi çeşitli türden çizimleri içermektedir. Bu çizimler, eğitimciler tarafından derslerde eğitim malzemesi olarak da kullanılabilecektir.

Ansiklopedinin öne çıkan başlıca özellikleri şunlardır:

o    İslam dininin inanç esasları, ahlak, ibadetler, helaller ve haramlar, insanlar arası ilişkiler ve toplum düzenine dair ilke ve hükümlerini olabildiğince kuşatıcı olarak ele almaktadır.
o    Dinî bilgiyi sahih kaynaklara ve müslüman ümmetin tarih boyunca ana yolunu, ortak şuur ve vicdanını oluşturan itidalli anlayışa dayalı olarak aktarmaktadır.
o    Dinî terimler, belli başlı sûreler, esmâ-yi hüsnâ, mezhepler, tarikatlar, dinler, Kur’ân’da adı geçen peygamberler, Hz. Peygamber döneminin önemli olayları, sahabîler ve önde gelen âlimlere dair madde başlıklarına yer verilmiştir.
o    Günümüzde genellikle fıkıh kapsamında incelenen hukuk, sosyoloji, siyaset ve ekonomi alanlarını ilgilendiren temel bazı kavramlar (insan hakları, ekonomi, eğitim, medya, iletişim, banka, giyim kuşam, reklam, spor vb.) açıklanmıştır.
o    Türkçe yayımında 1426 maddeye yer verilmiştir. (Birçok yabancı dile çevrilmesi planlanmaktadır ve ilgili dillerde yeni maddeler eklenebilecektir)
o    Ansiklopedi maddelerinin yaklaşık üçte ikisi dinî kaynaklarda ve ilim dallarında sıkça kullanılan kavramlar ve terimlerden oluşmaktadır.
o    Peygamberlere, peygamberlerle ilişkili bir kısım önemli tarihi şahsiyetlere, sahabîlere ve İslam tarihi boyunca çeşitli yönleriyle öne çıkan âlimlere ait 392 biyografi maddesi bulunmaktadır.
o    Biyografisi bulunan kişiler hakkında özlü bilgi vermek üzere 353 görselleştirilmiş kimlik kartı hazırlanmıştır.
o    Dünyada ve bölgemizde yaygın olan dinler, İslam tarihinde ortaya çıkan çeşitli ilmî gelenekler, mezhepler ve toplumsal hareketlere ait maddeler yer almaktadır. 
o    Çeşitli kavramları, konuları ve olayları anlatmak üzere ansiklopedi 383 çizim (infografik) ile zenginleştirilmiştir.
o    Bilgi ve manevî boyutu bir arada ele alan eser, kolay anlaşılır bir dil ve üslup ile hazırlanmıştır.
o    Orta ve yüksek öğretimde eğitim malzemesi olarak kullanılabilecek niteliktedir.
 

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?