banner39

Yeni Torba Tasarı komisyondan geçti

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu, Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nı kabul etti

Genel 08.01.2016, 01:41 08.01.2016, 08:16
Yeni Torba Tasarı komisyondan geçti

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu, Askerlik Kanunu ile Bazı  Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nı kabul etti.

Tasarıya göre, yurt dışında oturma veya çalışma izniyle en az 3 yıl  süreyle bulunan Türk vatandaşları, 6 bin avro yerine bin avro ödeyerek askerlik  yapmış sayılacak. Bu kişiler, 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar  durumlarını gösteren belgelerle birlikte konsolosluk aracılığıyla askerlik  şubelerine başvuracak ve bin avroyu defaten ödeyecek.

Söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce dövizli  askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlar da bin avro ödeyecek. Fazladan  yapılan ödemeler iade edilmeyecek.

ALBAYLARIN EMEKLİLİĞİNE İLİŞKİN DÜZENLEME

Tasarı, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun kadrosuzluktan  emeklilik hükümlerine tabi olan, 30 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla subaylıktaki  28, 29 ve 30. hizmet yıllarını dolduran personelden, 29 Şubat 2016 tarihi  itibarıyla emekliye ayrılma talebinde bulunanlara verilmesi planlanan emeklilik  ikramiyesi miktarını belirliyor.

Buna göre, 29 Şubat 2016 tarihine kadar emekliye ayrılma talebinde  bulunan albaylardan, 30 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla subaylıkta 30. hizmet  süresini tamamlayanlara emekliliğe esas aylık tutarının 5,5 katı 19 bin TL, 29.  yılını tamamlayanlara 11 katı 38 bin TL,  28. yılını tamamlayanlara 16 katı 57  bin TL emekli ikramiyesi ödenecek. Emekli ikramiyesi ödenen bu kişiler, 30  Ağustos 2016 tarihi itibarıyla kadrosuzluktan emekliye sevk edilecek.

Bu kişilerden, 30 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla bir üst rütbeye terfi  ettirilenler, talepleri halinde emekli olmayabilecek.

Bu personel, aidatlarını her ay düzenli olarak ödemeleri kaydıyla,  Ordu Yardımlaşma Kurumu üyeliklerini devam ettirebilecek.

KAYIP KİMLİK KARTI İÇİN 50 TL ÖDENECEK

Tasarı, Değerli Kağıtlar Kanunu'nda da değişiklik yapıyor. Buna göre,  kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti  kimlik kartı ve değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 15'er TL, kayıp  nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 50 TL ödenecek. 31 Aralık 2016 tarihine  kadar verilen nüfus cüzdanlarından 8 TL kağıt bedeli alınacak.

Elektronik İmza Kanunu'nda yapılan değişiklikte de elektronik  sertifika hizmet sağlayıcısının yükümlülükleri yer alıyor.

NÜFUS CÜZDANLARI KİMLİK KARTI OLUYOR

Tasarıyla, Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda yer alan "nüfus cüzdanı"  ibareleri "kimlik kartı" şeklinde değiştiriliyor ve aile kütüklerinde yer alacak  bilgilere "biyometrik veri" ilave ediliyor. Kayıtlar sadece elektronik ortamda  tutulacak.

Merkezi veri tabanında tutulan biyometrik veriler kimlik doğrulama  işlemleri dışında kullanılamayacak. Kimlik kartına kayıt ve işaret konulamayacak, kimlik kartı hiçbir kişi ve kurum tarafından alıkonulamayacak.

Evlenme işlemi tamamlandıktan sonra çiftlere uluslararası aile cüzdanı  verilecek. Kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı ve mavi kart bedeli başvuru  sırasında tahsil edilecek.

Tasarı, nüfus cüzdanlarının bu yılın sonuna kadar düzenlenmesi ve  dağıtılmasında uygulanacak usul ve esasları da düzenliyor.

Buna göre, Maliye Bakanlığı, nüfus cüzdanlarını, bakanlıkça tespit  edilen şekil, ebat ve örneğine uygun olarak bastıracak. Nüfus müdürlüklerinin  ihtiyaçlarını karşılamak üzere muhasebe yetkililerine, dış temsilciliklerin  ihtiyaçlarını karşılamak üzere Dışişleri Bakanlığı'na gönderilecek.

Doğum bildirimleri kanuni sürede yapılırsa, nüfus cüzdanlarından  değerli kağıt bedeli alınmayacak.

Nüfus cüzdanını kaybedenler ile doğum olayını süresi içinde  bildirmeyenlere uygulanan idari para cezası kaldırılacak.

Evlendiğini süresi içinde bildirmeyenlere 80 TL para cezası verilecek.  Adres bildirimlerini süresi içinde yerine getirmeyenlere uygulanan idari para  cezası 480 TL'den 80 TL'ye, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara uygulanan idari  para cezası ise 963 TL'den 500 TL'ye indiriyor.

Tasarıyla, diğer kanunlarda yer alan nüfus cüzdanı ve hüviyet cüzdanı  gibi ibarelere yapılan atıfların tamamı Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına  yapılmış sayılacak.

MALİ TATİL DÜZENLEMESİ

Mali tatilin sona erdiği günü izleyen 5 gün içinde biten, bu düzenleme  kapsamındaki kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten  itibaren 5. günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılacak.

Özel Tüketim Vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel  iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri, il özel idareleri  ve belediyeler tarafından tarh veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarda mali  tatil uygulanmayacak. Buna göre, hazine gelir-gider dengesinin gözetilmesi  amacına yönelik olarak, bütçe gelirlerinde önemli bir paya sahip olan ÖTV ile  banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları  vergisi ile mali tatil nedeniyle beyanname verme süreleri uzamış olan vergiler  aynı ay içerisinde Hazine hesaplarına intikal ettirilecek.

Beyana dayanan ve beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış  olan vergilerde ödeme süresi, beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün  mesai saati bitimine kadar uzamış sayılacak.

YER ALTI MADEN İŞLETMELERİNDE MALİYET ARTIŞI KARŞILANIYOR

Tasarı, yer altı kömür sektöründe şahıslar adına üretim yapan  işletmelerin maliyet artışlarını karşılamayı da amaçlıyor.

Linyit ve taş kömürü çıkaran özel hukuk tüzel kişilerinin ruhsat  sahibi olarak işlettikleri yeraltı maden işletmelerinde, fazla çalışma ücreti,  yıllık izinlerin arttırılması, çalışma  süresinin 37,5 saate düşürülmesi,  çalışanların ücretinin 2 asgari ücretten az olamayacağı nedenleriyle oluşan  maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin destek verilebilecek.

Bu destekler, bakanlık bütçesine konulan ödeneklerden karşılanacak.  Maliyet artışlarına ilişkin usul ve esaslar, bunların uygulanma süreleri  bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek.

KAMU PAYI YÜZDE 50'DEN AZ OLAN ŞİRKETLERİN DENETİMİ

Kamu payı yüzde 50'den az olan ve Borsa İstanbul'da işlem gören  şirketler ile bunların iştirakleri ve bağlı ortaklıklarının denetimi, ilgili  mevzuatı uyarınca düzenlenen ve Sayıştay'a gönderilecek bağımsız denetim  raporları esas alınarak yapılacak.

Sayıştay, kendisine sunulan bağımsız denetim raporlarını esas alarak  hazırlayacağı raporu TBMM'nin bilgisine sunacak.

100 LİRALIK SİGORTA PRİMİNİ HAZİNE KARŞILAYACAK

Sosyal  Sigortalar ve Genel  Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici  maddeyle, işverenlerin rekabet gücünün artırılması, kayıtlı istihdamın teşviki,  asgari ücretle çalışanların yoğunlukta olduğu küçük ve orta ölçekli işletmelerin  desteklenmesi amaçlanıyor.

Prim ve hizmet belgelerinde, 2015'te kazancı 2 bin 550 liraya kadar  bildirilen sigortalı için işverenin 100 TL'lik sigorta prim yükünü 2016'da Hazine  karşılayacak.

Çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2016'ya ilişkin aylık prim ve  hizmet belgelerini yasal süresi içinde vermeyen, sigorta primlerini yasal  süresince ödemeyen, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmeyen, kuruma  prim, idari para cezası ve gecikme cezası bulunan işveren bu destekten  yararlanamayacak.

Hazine katkısından yararlanmak için muvazaalı işlem tesis ettiği  anlaşılan, sigortalıların prime esas kazançlarını eksik bildirdiği tespit edilen  işyerlerinden Hazinece karşılanan tutar, gecikme cezası ve zammıyla geri  alınacak.

Asgari ücretin iki katından az olmadığı linyit ve taşkömürü çıkarılan  işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için 85 TL'lik günlük kazanç 2 kat  olarak 2015'in aynı ayına ilişkin kuruma verilen aylık prim ve hizmet  belgelerinde bildirilen prim ödeme gün sayısının yüzde 50'sini geçmemek üzere,  2016'da cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen  sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınacak.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine onay vermeli mi?