MEB'den yurtdışında eğitim hamlesi: Maarif Vakfı

Maarif Vakfı'nın kurulmasına dair kanun tasarısı TBMM Başkanlığına sunuldu

MEB'den yurtdışında eğitim hamlesi: Maarif Vakfı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

"Yurt içinde ve yurt dışındaki vatandaşlara, soydaş ve akraba topluluklara öğrenimleri sırasında maddi, manevi destek vermek, eğitim ve öğretimlerine katkı sağlamak, yüksek ahlaki ve milli değerlere saygılı gençlerin yetişmesine yardımcı olmak" amacıyla, Maarif Vakfı kuruluyor.

Merkezi İstanbul'da olan "Maarif Vakfı" adıyla bir vakıf kurulmasını öngören kanun tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Maarif Vakfı Kanunu Tasarısı'na göre, vakıf, dünyada insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak, örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla okul öncesi eğitimden, üniversite eğitimine kadar tüm eğitim süreçlerinde burs verecek, okul, eğitim kurumu ve yurt gibi tesisler açacak.

Bu kurumlarda görev alabilecek eğitmenleri yetiştirecek olan vakıf, bilimsel araştırmalar ve araştırma, geliştirme çalışmaları yapacak, yayınlar ve metotlar geliştirecek, faaliyet gösterdiği ülkenin mevzuatına uygun diğer eğitim faaliyetlerini yürütecek.

Vakıf, okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumları açacak, yaygın eğitim amaçlı kurslar, etüt merkezleri ve kültür merkezleri gibi tesisler ile bunların devamı sayılacak kütüphaneler, laboratuvarlar, sanat ve spor tesisleri, eğitim amaçlı internet sitesi gibi yayın organları, yurt, pansiyon ve lojman gibi tesisler kuracak.

Benzer faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşlarla yasal sınırlar içerisinde ortaklık dahil her türlü işbirliği yapacak olan vakıf, öğrencilere, eğitim amaçlı burs, nakdi destek, defter, kitap, kıyafet, bilgisayar ve yazılım gibi eğitim materyalleri ile ayni destek sağlayacak.

Vakıf, bilimsel araştırmalar, araştırma-geliştirme çalışmaları gerçekleştirecek, çalışmalara destek olacak, bu çerçevede süreli ve süresiz yayınlar yapacak, sempozyum, konferans ve çalıştaylar düzenleyecek, bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla iş birliğinde bulunacak.

Maarif Vakfı, eğitim kurumlarında eğitmenlik, okutmanlık, danışmanlık ve akademisyenlik gibi görevleri üstlenecek kadroları yetiştirmek amacıyla eğitim tesisleri kuracak, eğitim programları düzenleyecek, dünyanın farklı yerlerinde bu eğitim programlarına katılımı teşvik edecek, bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşları maddi olarak destekleyecek.

GELİR SAĞLAYICI İŞLETME KURABİLECEK

Bütün bu faaliyetleri yürütebilmek, faaliyetleri organize edebilmek için yurt içi ve yurt dışından nakdi, ayni yardım kabul edebilecek olan vakıf, yurt içi ve yurt dışında gelir sağlayıcı işletmeler kurabilecek, ortak olabilecek.

Maarif Vakfı'nın amacına yönelik hizmetler, Türkiye ve dünyada bütün coğrafyayı kapsayacak.

Faaliyetleri tek başına ya da tüzel veya gerçek kişilerle ortaklıkla yapabilecek olan vakıf, gerektiğinde sadece tanıtım amaçlı faaliyetlerde de bulunabilecek.

Maarif Vakfı, ihtiyaç halinde faaliyetlerini, özel hukuk tüzel kişiliğini haiz şirketler kurarak veya devralarak gerçekleştirebilecek.

Maarif Vakfı tarafından yurt dışında örgün ve yaygın eğitim kurumları açılan şehirlerde, diğer kamu kurum ve kuruluşları aynı amaçla başka birimler oluşturamayacak.

MÜTEVELLİ HEYETİ BAKANLIKLARDAN OLACAK

Mütevelli Heyeti, yönetim kurulu ve denetim kurulundan oluşacak vakıfta, 12 üyeli mütevelli heyeti karar organı olacak. Mütevelli heyeti üyelerinin 4'ü Cumhurbaşkanı ve 3'ü Bakanlar Kurulu tarafından atanan 7 daimi üye ile 2'si Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi olmak üzere, Dışişleri ve Maliye bakanlıkları ile YÖK temsilcilerinden oluşacak.

Maarif Vakfı'nın organlarına ve vakıf resmi senedi ile oluşturulacak yeni birimlerine ödenecek ücretler, harcırahlar ve yolluklar ile diğer özlük hakları mütevelli heyeti tarafından belirlenecek.

VAKIF YURTDIŞINDA ŞİRKET KURABİLECEK

Maarif Vakfı, yıl içinde elde ettiği brüt gelirin en fazla üçte birini mali, idari, hukuki ve bunlara yardımcı işlerde çalışan personel, yönetim ve idame masrafları ile ihtiyatlara, kalan üçte ikisini ise vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için çalışan personele ve mal varlığını artıracak yatırımlara sarf ve tahsis edecek.

Vakıf, yurt içi ve yurt dışında iktisadi işletme veya sermaye şirketi kurabilecek, devralabilecek ve bunlara ortak olabilecek.

Vakfın gelirleri ulusal ve uluslararası fonlardan aktarılan hibeler de dahil olmak üzere her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlardan, yurt içi ve yurt dışı her türlü ürün, hizmet, menkul, gayrimenkul, irat ve vasiyet bağışları ile ayni ve nakdi yardımlardan, vakıf faaliyetlerinden elde edilen muhtelif gelirlerden, iktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanan gelirlerden, vakıf taşınır ve taşınmaz varlıkları ile diğer haklarının değerlendirilmesi ile sağlanan gelirlerden, Bakanlar Kurulu kararı ile genel bütçeden ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak tutarlardan oluşacak.

Ayrıca vakıf, kurumlar, veraset ve intikal, damga, emlak vergileri ile harçlardan muaf olacak.

Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara diğer kanunlarla tanınan vergi, resim ve harç istisnalarından yararlanacak olan Maarif Vakfı'na yapılacak bağış ve yardımlar gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilecek.

MEB BÜTÇESİNDEN 1 MİLYON AKTARILACAK

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde Maarif Vakfı'nın kuruluşu, resmi senedi ve vakfın Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre, tesciline ilişkin işlemler, Milli Eğitim Bakanlığınca sonuçlandırılacak.

Yürürlük tarihinden itibaren 1 ay içerisinde Maarif Vakfı'nın kuruluş işlemlerinde kullanılmak ve kalanı kuruluş tamamlandıktan sonra vakfa devredilmek üzere, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 1 milyon lira aktarılacak.

Vakfın kuruluş merkezi olarak kullanılmak üzere Maliye Bakanlığınca uygun görülen taşınmaz, bedelsiz olarak verilecek.

Maarif Vakfı'nın kurulmasından ve teşkilatlanmasının tamamlanmasından sonra, Milli Eğitim Bakanlığının uygun gördüğü, yurt dışında kamuya ait varlıklar Bakanlar Kurulu kararıyla bedelsiz olarak vakfa devredilecek.

Tasarının gerekçesinde, kurulacak Maarif Vakfı'nın, yurt içinde ve yurt dışında vatandaşlara veya soydaş ve akraba topluluklara öğrenimleri sırasında maddi, manevi destek vermeyi, yurt imkanları ile eğitim ve öğretimlerine katkı sağlamayı, vatanına ve milletine bağlı, yüksek ahlaki ve milli değerlere saygılı gençlerin yetişmesine yardımcı olmayı ilke ve amaç edindiği belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2016, 13:11
YORUM EKLE

banner39

banner36

banner37

banner35