banner39

TBMM'ye bir torba yasa daha sunuldu

AK Partili Bilgiç'in imzasını taşıyan teklife göre, Petrol Piyasası Kanunu kapsamındaki işleme lisansı sahipleri de piyasa faaliyetine konu etmemek ve münhasıran petrokimya üretiminde kullanmak kaydıyla LPG ithal edebilecek

Güncel 14.02.2014, 09:30 14.02.2014, 09:30
TBMM'ye bir torba yasa daha sunuldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Petrol Piyasası Kanunu kapsamındaki işleme lisansı sahipleri de piyasa faaliyetine konu etmemek ve münhasıran petrokimya üretiminde kullanmak kaydıyla LPG ithal edebilecek.

AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ve çok sayıda milletvekili arkadaşının imzasını taşıyan "torba teklif", TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne göre, orman kadastro komisyonlarınca alınan kararlara ilişkin düzenlenen tutanak ve haritalar askı suretiyle 30 gün süre ile ilan edilecek. Tutanak ve haritalara karşı itirazı olanlar; askı tarihinden itibaren 30 gün içinde kadastro mahkemelerinde, kadastro mahkemesi olmayan yerlerde kadastro davalarına bakmakla görevli mahkemelerde dava açabilecek. İlan süresi geçtikten sonra, dava açılmayan kararlara ilişkin düzenlenen tutanak ve haritalar kesinleşecek. 

Orman kadastro komisyonlarınca düzenlenen tutanak ve haritaların kesinleştiği tarihten itibaren 10 yıl geçtikten sonra, kadastrodan önceki hukuki sebeplere dayanarak Hazine hariç itiraz olunamayacak ve dava açılamayacak.

Hak sahibi tarafından açılacak sınırlamaya itiraz davalarında hasım Orman Genel Müdürlüğü, orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine karşı açılacak itiraz davalarında ise hasım Hazine ve Orman Genel Müdürlüğü olacak.

Teklifle, davalarda usul ekonomisi yönünden kolaylık sağlanması amacıyla, Orman Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Çevre ve Orman Bakanlığı, bakanlık hasım mevkiinden çıkarılıyor. Orman Genel Müdürlüğünce açılacak davalarda hasım, hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler olacak. Kadastrosu yapılıp kesinleşen devlete ait ormanlar orman vasfı ile orman sınırları dışına çıkarılan yerler ise kaydında belirtme yapılarak halihazır vasfı ile en geç 3 ay içinde hiçbir harç ve bedel alınmaksızın Hazine adına tapu kütüklerine kaydedilecek.

Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarında, mülki alanı bulunan köy tüzel kişiliği, belde belediyeleri, büyükşehirlere bağlı ilçe belediyeleri ile koruma hizmeti için işbirliği yapılabilecek.

Özel avlaklar dışındaki avlakların işletilmesi maksadıyla bu avlaklarda sahası bulunan, köy tüzel kişilikleri, belde belediyeleri, büyükşehirlere bağlı ilçe belediyeleri ve avcı kuruluşları ile koruma, üretim, bakım ve avcılığın düzenlenmesi karşılığı işbirliği yapılabilecek.

Petrol Piyasası Kanunu kapsamındaki işleme lisansı sahipleri de piyasa faaliyetine konu etmemek ve münhasıran petrokimya üretiminde kullanmak kaydıyla LPG ithal edebilecek.

ATIFLAR Yİ-ÜFE'YE YAPILMIŞ SAYILACAK

Teklifle, çeşitli mevzuattaki karışıklığın giderilmesi ve yeni üretilen Yurt İçi Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE) bu göstergelere ikame olduğunun belirtilmesi amacıyla ilgili kanunda değişiklik yapılıyor. Buna göre, muhtelif mevzuatta Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) ve Üretici Fiyat Endeksine (ÜFE) yapılmış olan atıflar, TÜİK'ce hesaplanan yurt içi fiyat endeksine (Yİ-ÜFE) yapılmış sayılacak.

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu'na "Kurul" tanımı ekleniyor ve kurulun hangi anlamda kullanılacağı ile görevinin hangi çerçevede olacağı konusu düzenleniyor. Buna göre, kurul; Kalkınma Bakanının başkanlığında oluşturulan jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme faaliyetleri ile diğer yatırımların kamu yararı açısından önceliğini ve önemini tespit edecek.

Kurul, Kalkınma Bakanının başkanlığında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, diğer yatırımcı kurum ya da kuruluşun bağlı olduğu bakan/bakanlar ve yatırım kararına onay veren kurumun ilgili olduğu bakan olmak üzere asgari beş kişiden oluşacak. 

Kaynak arama ve işletme ruhsatlarında, jeotermal ruhsatlar ile maden ruhsatlarının çakışması halinde, ülke ekonomisi ve kamu yararı doğrultusunda kaynağın önceliğine göre Kurul tarafından kamu yararı kararı alınacak. Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme faaliyetleri ile devlet ve il yolları, otoyollar, demir yolları, havaalanı, liman, baraj, enerji tesisleri, maden petrol doğalgaz işletmeleri, su isale hatları gibi kamu yararı niteliği taşıyan yatırımların birbirlerini engellemesi, faaliyetin yapılamaz hale gelmesi durumunda jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme faaliyetleri ve yatırımla ilgili karar, Kurul tarafından verilecek.

Kurul tarafından gerekli görülmesi halinde hazırlatılan rapor, danışmanlık ücretleri, yolluk, gündelik ve benzeri tüm harcamalar yatırımcı tarafından karşılanacak. Ayrıca, yatırımlar nedeniyle Kurul kararı ile faaliyeti engellenen veya kısıtlanan tarafın yatırım giderleri, lehine karar verilen tarafça tazmin edilecek.

TURİZM BÖLGELERİNDEKİ İMAR PLANLARI YENİDEN DÜZENLENECEK

Turizm Merkezi veya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi dahilinde kalan yerlerde Kurul tarafından alınacak olan kamu yararı kararı gereği, enerji üretimine öncelik tanınması halinde, ilgili Turizm Merkezi veya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ile bu alanlar için hazırlanmış onaylı imar planları yeniden düzenlenecek.

Teklifle, Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun'da belirtilen başvuru ve ödeme süresini geçiren vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi ve uygulamada meydana gelebilecek hukuki ihtilafların önlenmesi amacıyla düzenleme yapılıyor. Buna göre, belirtilen süreler içerisinde başvurmayanlara üç ay başvuru süresi, tebligatta belirtilen bedeli üç aylık sürede ödemeyenlere üç ay ödeme süresi verilecek. 

Teklifle, Kamu Özel İşbirliği projelerinin kolaylıkla sona erdirilmemesi, sona erdirilmesi durumunda ortaya çıkabilecek kamu zararının oluşmaması ve uluslararası nitelikte ve büyük ölçekli olan bu projelerin sona erdirilmesinin hizmetler ve maliyette ortaya çıkan zararın yanı sıra, uluslararası piyasada ülke adına güven ve yatırımcı kaybına sebebiyet vermemesi amacıyla düzenleme yapılıyor. Türkiye'de yeni uygulanmaya başlanması, yüksek bütçeli olup uzun vadeye dayanması sebebiyle projelerin temelini oluşturan karmaşık sözleşmeler, gelişen hal ve durumlar için gözden geçirilip güncelleniyor.

ÖNCE YAPILAN SÖZLEŞMELERE DE UYGULANACAK 

Buna göre, sözleşmelerde yapılacak değişikliklere ilişkin hüküm, ilgili kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan sözleşmelere de uygulanacak. Ayrıca bu kapsamda yapılan işlerin önemi ve yüksek maliyeti dikkate alınarak idari yargı mercilerince verilecek kararlar çerçevesinde ihale tümüyle iptal edilmeksizin, ihale dokümanı ve sözleşmelerde kararların gerektirdiği düzenlemeler yapılacak.

Teklifle, Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un "sözleşme" başlıklı maddesinde değişiklik yapılıyor. Buna göre, mücbir sebepler, olağanüstü haller veya sözleşme ve eklerinin uygulanmasını etkileyen bir durumun ortaya çıkması, sözleşme ve eklerindeki hükümlerinin ihtilaf içermesi halinde sözleşmenin uygulanabilirliğini veya anlaşılabilirliğini sağlamak amacıyla, Bakan onayı ile sözleşme ve eklerinde değişiklik yapılabilecek.

Yapım işlerinde Yüksek Planlama Kurulu'nun kararından sonra, ihale dokümanında veya sözleşmede öngörülen sınırların üstünde maliyet artışı getiren fizibilite raporu veya proje değişiklikleri kurula yeniden sunulacak. Kurul kararı doğrultusunda sözleşme ve eklerinde gereken tadilat yapılacak; sözleşmesi henüz imzalanmamış işlerde ise sözleşme taslağında gerekli tadiller yapılarak sözleşme imzalanacak. Sözleşmenin sona erdirilmesine veya sözleşme değişikliklerine ilişkin hususlar sözleşmede belirtilecek.  

Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu çerçevesinde yapılan ihalelere karşı açılan davalarda idari yargı mercilerince verilen kararların gerekleri, mevcut ihale dokümanında ve sözleşmelerde gerekli düzenlemeler yapılarak yerine getirilecek ve işler buna göre yürütülecek.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?