banner15

'Torba tasarı' Plan ve Bütçe Komisyonda

Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK'larda değişiklik yapan kanun tasarısının bugün kabul edilen 10 maddesiyle kabul edilen madde sayısı 132 oldu

'Torba tasarı' Plan ve Bütçe Komisyonda

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve (Kanun Hükmünde Kararname) KHK'larda değişiklik yapan kanun tasarısının bugün kabul edilen 10 maddesiyle, kabul edilen madde sayısı 132 oldu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda iki haftadan bu yana süren görüşmelerde bugün, madenciliğin gelişmesini ve maden sahalarının etkin kullanılmasını sağlamak amacıyla düzenlemeler içeren maddeler ele alındı.

Çevresel etki değerlendirmesi işlemlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, diğer izinlere ilişkin işlemlerin de ilgili bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca çevresel etki değerlendirmesi sürecinde en geç 3 ay içinde bitirilmesi, aksi takdirde çevresel etki değerlendirmesi ve diğer izin başvurularıyla ile ilgili olumlu karar verileceğine yönelik maddenin görüşmeleri daha sonraya kaldı.

Madencilik sektörüyle ilgili maddeler, önergeler doğrultusunda değiştirilerek kabul edildi.

Buna göre, ara ve uç ürüne yönelik maden sahaları ihaleleri, ihtisaslaşmış devlet kuruluşlarına devredilen maden sahaları ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca ihale edilen maden sahalarının ihale edilebilmesi ve işletmelerinin yapılabilmesinin daha cazip getirilebilmesi amacıyla işletme izin tarihinden itibaren 10 yıl süreyle ağaçlandırma bedeli hariç, arazi izin bedeli alınmayacak.

4. grup işletme izinli maden ruhsat sahalarının cinsi, rezervi, bulunduğu bölge, tenörü, istihdamı, yatırım ve ülke ihtiyaçları dikkate alınarak ara ve uç ürün üretmek şartıyla, bu ruhsatlardan işletme izni düzenlendiği tarihten itibaren başlamak üzere 10 yıl süreyle ağaçlandırma bedeli hariç, diğer bedellerin alınıp alınmayacağını Bakanlar Kurulu belirleyecek.

Maden arama ve işletme faaliyetlerinde orman bedellerinin çok yüksek olduğu için ilk işletme faaliyetinin yapılamaması üzerine yeni bir düzenleme getiriliyor. Bu kapsamda işletme izin tarihinden itibaren alınan orman arazisi izin bedelinin yarısı, 10 yıl süreyle alınacak.

Genel arama deneme süresi sonuna kadar maden arama projesinde belirtilen maden kaynağına ilişkin bilgilerin ve bu dönemde yapılan arama faaliyetlerine ilişkin yatırım harcamalarını da gösteren genel arama faaliyet raporunun verilmesi zorunlu olacak.

ARAMA RUHSATLARININ İPTALİ

Genel arama dönemi sonuna kadar ön arama ve genel arama faaliyet raporları ile yatırım harcama kalemlerine ait belgeler, Genel Müdürlüğe verilmezse arama ruhsatı iptal edilecek.

Genel Müdürlüğe verilen ön arama ve genel arama raporlarının veya yatırım harcama kalemlerine ait belgelerin uygun bulunmaması halinde 20 bin lira idari para cezası verilecek. Eksikliklerin bir ay içinde giderilmesi, ruhsat sahibine yazılı bildirilecek.

Tebliğ tarihinden itibaren eksikliklerin verilen sürede tamamlanmaması veya verilen ön arama ve genel arama faaliyet raporları ile yatırım harcama kalemlerine ait belgelerin uygun bulunmaması halinde arama ruhsatı iptal edilecek.

İlgili mevzuat kapsamında diğer kurumların ruhsat sahibinin gerekli izinlere ilişkin başvusurusu olumsuz sonuçlandırması veya bu izinlerin ruhsat sahibinden kaynaklanan nedenlerle alınamaması halinde de arama ruhsatı iptal edilecek.

Jeolojik haritalama, jeofizik etüt, sismik ve karot, kırıntı ve numune almaya yönelik sathi hazırlık işlemleri için çevresel etki değerlendirmesi kararı aranmayacak.

5 yıllık dönemde, üretimin en az olduğu herhangi 3 yılında yaptığı toplam üretim miktarı projede beyan edilen bir yıllık üretim miktarının yüzde 30'undan az olması durumunda, ruhsat sahiplerine 50 bin TL idari para cezası verilecek.

İdari para cezasının uygulanmasından başlamak üzere, geriye doğru 3 yıllık dönemlerde yaptığı toplam üretim miktarı projede beyan edilen yıllık üretim miktarının yüzde 30'undan daha az olması durumunda ruhsat sahiplerine 50 bin TL idari para cezası kesilecek. Bu kapsamda 5 yıl içerisinde iki defa idari para cezası uygulanması halinde ruhsat iptal edilecek.

Yılların belirlenmesi, takvim yılı hesabına göre yapılacak. Dönemlerin hesaplanmasında, işletme izninin verildiği yıl ile üretime ilişkin tespitin yapıldığı yıl dikkate alınmayacak.

Ancak mücbir sebepler, beklenmeyen haller veya Genel Müdürlük tarafından kabul edilen işletme projesi ve termin planına göre madene ulaşmak amacıyla galeri, kuyu ve/veya dekapaj için geçirilen süreler, projede beyan edilen yıllık üretim miktarıyla orantılı olarak dikkate alınacak. Buradaki idari para cezası hariç diğer oranları iki katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye ve ruhsat türlerine göre farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) sınırları Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen Ereğli Kömür Havzası'ndaki taşkömürlerini işletmeye ve hukuku uhdesinde kalmak şartıyla işlettirmeye olan yetkisinde değişikliğe gidiliyor. TTK ile Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), uhdelerinde bulunan maden ruhsatlarını işletmek, işlettirmek, bunları bölerek yeni ruhsat talep etmek ve bu ruhsatları ihale etmekle yetkilendiriliyor.

Komisyonda bugün kabul edilen diğer düzenlemeler ise şöyle:

KOOPERATİFLER

Kooperatiflerin ortakları dışındaki kişilerle yaptıkları işlemler ile kooperatif ana sözleşmesinde yer almayan konularda ortakları ile yaptıkları işlemler "ortak dışı" işlemler olacak.

Kooperatiflerin faaliyetin icrasına tahsis ettikleri ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan demirbaş, makine, teçhizat, taşıt ve benzeri amortismana tabi iktisadi kıymetleri elden çıkarmaları ile yapı kooperatiflerinin kendilerine ait arsalarını kat karşılığı vererek her bir hisse için bir işyeri veya konut elde etmeleri ortak dışı işlem sayılmayacak. Kooperatiflerin ortak dışı işlemleri nedeniyle kooperatif tüzel kişiliğine bağlı ayrı bir iktisadi işletme oluşmuş kabul edilecek.

Kooperatiflerin, iktisadi işletmelerinden ve tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılımlarından kazanç elde etmelerinin ve bu kazançların daha sonra ortaklara dağıtılmasının muafiyete etkisi olmayacak. Ortak dışı işlemlerden elde edilen kazançların vergilendirilmesine ilişkin usul ve esasları, Maliye Bakanlığı belirleyecek.

Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında yapılacak ihalenin herhangi bir sebeple gerçekleştirilememesi, sözleşmenin imzalanamaması, yüklenicinin imzalanmış son sözleşmenin bitim tarihi itibarıyla işe başlayamayacağının anlaşılması, yapılan ihaleye ilişkin sözleşmenin feshedilmesi veya iptali hallerinde yapılan iş ve hizmetler, idare tarafından pazarlıkla temin usulüyle süresi bir yılı geçmeyen sözleşmeyle yaptırılabilecek.

TÜKETİCİNİN KORUNMASI

Tasarıyla, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde veya üst sınırına ilişkin tutar ve oranlar aşağı çekiliyor.

Buna göre, bu kanun çerçevesinde ihtara rağmen yetkili, görevli kişi veya kuruluşlara, her türlü bilgi, belgeyi doğru olarak göstermeyen veya istenmesi halinde belgeleri vermeyenler hakkında verilen 25 bin TL'den az olmamak üzere aykırılığın tespitinden bir önceki mali yıl sonunda oluşan yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde 1'ine kadar idari para cezası, binde 2 oranına düşürüyor.

Belirtilen fıkralardaki idari para cezaları hariç, aykırılığın tespit edildiği tarih itibarıyla bir takvim yılında uygulanan toplam idari para cezası tutarının 25 bin TL'yi aştığı durumlarda, bu miktardan az olmamak üzere 100 milyon TL'yi geçmemek üzere verilen toplam idari para cezası 20 milyon lira olarak değiştiriliyor.

Cezaya muhatap gerçek ya da tüzel kişinin, aykırılığın tespitinden bir önceki mali yıl sonunda oluşan yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde 5'ini aşamayacağı hükmü, yüzde 1'ine indiriliyor.

Bankalar, tüketici kredisi veren finansal kuruluşlar ve kart çıkaran kuruluşlar için, kamuya açıklanan en son finansal tablolarda yayınlanan öz kaynağının binde 1'ini aşamayacak.

Yargı harcından muaf tutulan ya da yaptıkları işlemler istisna olan kamu idareleri aleyhine hükmedilmiş yargı harçları tahsil edilmeyecek, tahsil edinler ise yargı harçları ret ve iade edilmeyecek.

Tasarının görüşmeleri, 23 Ekim Pazartesi günü de devam edecek. Tasarıya yaklaşık 10 maddenin daha eklenmesi bekleniyor. Ekleneceklerle beraber 17 maddenin daha ele alınması öngörülüyor.

Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2017, 20:43
YORUM EKLE

banner39

banner36

banner37

banner35