banner39

Boraltan Katliamı - Türk mültecilerinin Moskoflara teslimi - İsmail Hami Danişmend - 01/05/1952 Milliyet

Kızıl Rusyadan kaçıp bize iltica et­miş iki yüz Türk mültecisi­nin iadesini isteyen Sovyetlerin millî şerefimize te­cavüzü demek olan talebi Halk Partisi hükümetince kabul edilmiş, zavallı mül­teciler: — Bizi siz öldürüp Türk toprağına gömün, Moskoflara teslim etmeyin!

Makale-Yorum 03.03.2020, 12:51 03.03.2020, 15:54
Boraltan Katliamı - Türk mültecilerinin Moskoflara teslimi -  İsmail Hami Danişmend - 01/05/1952 Milliyet

İki gün evvelki (01/05/1952 Milliyet) de vukuundan beri bütün milletin yüreğini yakan müthiş bir vak’anın tafsilâ­tı vardı: Bir müddet evvel Meclise de aksetmiş olan bu yüz kızartıcı facianın acıkii teferruatı zaten yıl­lardan beri dilden dile dolaşıp duruyordu. Kızıl Rusyadan kaçıp bize iltica et­miş iki yüz Türk mültecisi­nin iadesini isteyen Sovyetlerin millî şerefimize te­cavüzü demek olan talebi Halk Partisi hükümetince kabul edilmiş, zavallı mül­teciler:

— Bizi siz öldürüp Türk toprağına gömün, Moskoflara teslim etmeyin!

Diye yerlere sarılarak yalvardıkları halde dinle­yen olmamış, koyun sürü­sü gibi sürülüp hepsi kızıl­lara teslim edilmiş ve za­vallılar düşman toprağına ayak basar basmaz imha edilmişlerdir: Hattâ diri diri yakıldıklarından bah­sedilir.

Şerefli bir millet için mül­teci iadesi zilletler zilleti­dir. Hele Türk tarihi de­mek, baştan başa bir mert­lik destanı demektir. Bizim şerefli atalarımız kendi ırkını değil, yabancı mültecileri bile iade etme­mek için kaç defa harbetmiş, kan dökmüş, can ver­miş, fakat mülteci vermemiştir! İnhitat devrinde bile bu beyledir: Meselâ 1711 de Üçüncü Ahmedin açtığı ve şanlı Sadr-ı-a'zam Baltacı Mehmet Paşa merhumun (Pruth) zaferiyle neticelendirdiği Rus seferinin sebebi. Moskoflara mağlup olduktan sonra Türklere iltica etmiş olan İsveç Kralı (Demirbaş Charles) île Kazak Iıetınanı (Mazeppa) um teslimini isteyen meşhur Rus Çarı Koca-Petro’nun o ağır talebini Os­manlı hükümetinin millî şeref ve haysiyet mefhum­larına mugayir bulmasıdır.

O tarihten elli yedi sene sonra Üçüncü Mustafa dev­rinde açılan 1768 Rus sefe­rinin sebebi de Türk hudu­duna iltica etmiş olan Le­histan mültecilerinin bir Moskof süvari müfrezesi­nin taarruzuna uğramış olmasıdır. Tam beş sene, dokuz ay, on dört gün sürmüş olan bu uzun sefer Kırım’ın elden çıkmasiyle neticelenmiş, fakat millî şeref kurtarılmıştır.

Sultan Mecıt devrinde de devletin başına büyük bir siyasi gaile açan bir mül­teciler meselesi vardır: ilk ikisi gibi bu üçüncüsü de Rusya ile alâkadardır. 1849 da Avusturyalılara karşı isyan etmiş Macarlarla Kuşlara isyan eden Lehis­tan milliyetçilerinin elbirliğiyle kurdukları Leh — Macar ordusu tenkil edilikten sonra bir çok Macar ve Leh milliyetçileri Türkiyeye iltica etmiş ve işte bunuın üzerine Avusturya ve Rusya devletleri bunların iadesini isteyince mülteciler meselesi siyasî bir buhran şeklini almıştır. Bu buhran esnasında Bâb-ı-Âlî çok büyük bir metanetle her iki devletin milli şerefimize muğayir olan taleplerini kafi surette reddetmiş, Türkiye'nin bu vaziyeti bütün Garp memleket­lerinde ve bilhassa İngiltere ile Fransa'da takdirlerle karşılanmış ve hattâ bu vaziyet Kırım muharebe­ sinde o devletlerin nihayet Türkiye ile ittifakını temin eden mühim bir âmil ol­muştur. Mülteciler mesele­sinin kan dökülmeden halledilebilmesi, Sadr-ı-a’zam Koca-Reşid ve Hariciyye Nâzın Alî Paşaların mâhirâne siyasetleri sayesinde­dir: Nihayet 1849 senedi­nin 25 kânunuevvel salı gü­nü Istanbul'da Rum Sefiri Titoffla bir mukavele aktedilmiş ve işte bu muka­vele mucibince Rusya'ya iade edilmemesine karar verilen mültecilerin Rus hu­dudundan uzakta bulunmaları için Halep’te oturmaları tensib edilmişse de biraz sonra o mecburiyet de kaldırılmıştır.

Türk tarihinde düşmana mülteci teslimi gibi bir leke yoktur: Yalnız Halk ' Partisinin tarihinde öyle bir şey vardır ve o da Türk milletine ait değildir.


 

banner53
Yorumlar (6)
mehmet çokgüngör 1 yıl önce
Haddinizi bilin , olay 1952 yılında olmuş. 1952 yılında başta Adnan Menderesin partisi demokrat parti iktidardı. Cumhurbaşkanıda Celal Bayar idi. Böyle chp yi karalama haberleriyle ancak zavallı, cahil akp yandaşlarını kandırırsınız.
Hasan5 1 yıl önce
Tek parti vardı chp den başka parti yoktu daha düne kadar..
Ismet inönü dediğin şahıs rusların adamı degilmi...
Şimdiki chp gibi ..
Süleyman Şah 1 yıl önce
bu soydaşlarımızı sovyetlere teslim edenler bence haindir,ne yani tüm türkiye insanlarımıza,soydaşlarımıza sahip çıkamıyorsak defolup gidelim bu ülkeden,bu ülkeyi ve tarihini haketmiyoruz...o zamanı yöneticisi ismet inönü bence korkak bir adamdır...vermem deyip tüm türkiye nin desteğini arkasına almalıydı...
Özer 1 yıl önce
Boraltanda soydaşlarımızın Stalin canavarına teslim emrini bizzat İsmet İnönü vermiştir, geriye kalanı teferruattır
Şanli Hi̇lal 1 yıl önce
onları teslim eden şerefsiz Adnan menderes iktidarı idi ve cezasını çekti.
hüseyin özsayın 1 yıl önce
yukarda belirtilen tarih yanlış verilmiş araştırın yıl 1945 yılında olmuş,emri bizzat inönü vermiştir
16
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?