Sultan II. Mahmud Türbesi ve sebili kitabeleri

İstanbul’un Fatih ilçesinde, Divanyolu-Çemberlitaş’ta bulunan Sultan II. Mahmud Türbesi ve sebili, Ohannes Dadyan ve Bogos Dadyan tarafından 1840 yılında inşa edilmiştir. Kapı kitabelerdeki yazılar Haşim Efendi’nindir.

Sultan II. Mahmud Türbesi ve sebili kitabeleri

Emre Gül/ Tarih Dosyası/ Dünya Bülteni

İstanbul’un Fatih ilçesinde, Divanyolu-Çemberlitaş’ta bulunan Sultan II. Mahmud Türbesi ve sebili, Ohannes Dadyan ve Bogos Dadyan tarafından 1840 yılında inşa edilmiştir. Kapı kitabelerdeki yazılar Haşim Efendi’nindir. Türbe içerisindeki 18 sandukadan üçü Sultan II. Mahmud, Sultan Abdülaziz ve II. Abdülhamid’e aittir. Bunlardan başka diğer Osmanlı hanedanı üyelerinin de gömülü olduğu II. Mahmud Türbesi, Tanzimat döneminin ilk büyük ölçekli resmi yapı uygulamasıdır. Tarihi yarımadanın en önemli caddesi üzerindeki konumu ve tasarımıyla dikkat çekicidir. Ayrıca türbe yanındaki büyük hazirede 140’a yakın mezar ve lahdin bir bölümü taş işçiliğindeki sanat açısından özel bir önem taşımaktadır ve birçok Osmanlı devlet adamı, aydını, edip ve şairi burada yatmaktadır. Bunlar arasında, Simavna Kadısı Şeyh Bedreddin, Agâh Efendi, Muallim Naci, Mehmed Ata Bey, Said Halim Paşa, Ziya Gökalp gibi şahsiyetler bulunmaktadır.

 
  

Sultan II. Mahmud Türbesi Kitabesi (Soldaki Kapı)

1-Satır

 Fevz ve şevketle muammer eylesün

Şehriyâr-i asrî Hayy-ı müsteân

Zât-ı eslâf-ı selâtîne ânın
Hayırla hayru’l-halefdir bî-gümân

 2-Satır

 Vâlidî Mahmud Hân’ın kabrine

Türbe inşâ kıldı ol şâh-ı cihân
Öyle âlî türbe kim cennet gibi
Dâimâ olmuş makâm-ı kudsiyân

 3-Satır

Fâtiha İhlâs okundukça Hüdâ

Rûh-u Hân-ı Mahmûd’u kılsun şâdumân
Ziverâ târihim oldu cevherin
Türbe-i Mahmûd Hân kasr-ı cinân

1255

 Ketebe Yesârizâde Mustafa İzzet gafera-hüma

 

 
  
 
  

Sultan II. Mahmud Türbesi Sebili (Sağdaki Kapı)

1-Satır

Menbâ-i mâi'l-hayat ma’delet şâh-ı cihân
Hazret-i Abdülmecid Hân sâye-i rabbi celîl
Hayr-ı câriye o şâhın meşreb-i pâkizesi
Su gibi olmuş revân bulsa sezâ ecr-i cezîl

2-Satır

Vâlid-î zîşânının rûh-u şerifiçün o şeh
Eyledi ihyâ bu mevkide sebîl-i bî-âdil
Rûh-u Mahmûd Hân garîk-i rahmet olsa var yeri
Türbesi firdevs olub oldu sebîl-i selsebîl


3-Satır

 Ya ilâhî teşnegân itdikce bunda nuş-ı âb

Rûh-u Hân-ı Mahmûd’u kıl seyrâb-ı in‘âm-ı cemîl
Cevher-i tarihime su verdi ziver-i feyz-i cûd
Buldu kevser rûh-u Hân Mahmud içün ziba selsebîl

1256

 
  

 

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2013, 23:42
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER