banner15

Büyük Taarruz başladı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile neticelenecek olan Büyük Taarruz, 26 Ağustos 1922 Cumartesi sabahı saat 5.30’da topçu ateşiyle baskın biçiminde başlamıştı. Başkumandan Mustafa Kemal Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa ve I.Ordu Komutanı Nurettin Paşalarla birlikte savaşı yönetmek üzere Kocatepe’deydi.

Büyük Taarruz başladı

Emre Gül / Tarih Dosyası-Dünya Bülteni

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile neticelenecek olan Büyük Taarruz, 26 Ağustos 1922 Cumartesi sabahı saat 5.30’da topçu ateşiyle baskın biçiminde başlamıştı. Başkumandan Mustafa Kemal Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi, Batı Cephesi Komutanı İsmet ve I.Ordu Komutanı Nurettin Paşalarla birlikte savaşı yönetmek üzere Kocatepe’deydi. Zaferle sona erecek bu saldırı 27 Ağustos 1922 Pazar tarihli Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi’nde şu şekilde yer almakta ve Başvekil Rauf Orbay tarafından kaleme alınan beyanname ile duyurulmaktaydı.

Dün sabahtan itibaren bütün cephelerde kahraman ordumuz cani düşmanla çarpışmaya başladı

Dün Gelen İlk Malumat

Birkaç günden beri bazı mıntıkalarda devam etmekte olan mevzi-i müsademat dün alessabah cephenin bilcümle aksamına sirayet eylemiştir.

Birkaç günden beri aldığımız tebliğ-i resmiler bize bazı menatıkda ufak tefek faaliyetler başlamış olduğunu gösteriyordu. Bilhassa bu faaliyet dört günden beri Menderes havalisinde Sarayköy mıntıkasında devam ediyordu. Karilerimiz aşağıda neşr eylediğimiz 25 Ağustos tarihli tebliğ-i resmîde de görecekleri üzere diğer bir mıntıkada, Kocaeli havalisinde faaliyet başlamış ve kahraman kıtaatımız Rumköy düşman mevaziini bi’l-hücum zapt eylemişlerdir.  Düşmanın Vezirhan istikametindeki… beti ise kendisine birçok zayiata mal olarak tard edilmiştir. İşte bu suretle daha faal bir şekle giren harekât-ı harbiye, dün alessabah cephenin bilcümle aksamına sirayet eylemiş ve kahraman ordularımız, kalplerinde iman,  elde süngü düşmanla her tarafta çarpışmaya başlamışlardır. Dün başlayan bu harp haberi, öğleden evvel şehrimize gelmiş ve saat ikiye doğru Büyük Millet Meclisi’ne tebliğ edilmiştir. Binaenaleyh Cenab-ı Hak’tan kahramanlarımıza, habis düşmana, tam bir… ettirmek lutfunu vermesi niyazında bulunurken, ahalimize de büyük bir sükunetle neticeye ve resmi tebliğlerimize intizar tavsiye ederiz.

Hükümetimizin Halk Ve Memurlarımıza Beyannamesi

Ordumuz tevfikat-ı Sübhaniye’ye istinaden cani ve müstevli düşmanla çarpışmaktadır. Fedakâr milletimiz için mukadder olan mesud günler artık yaklaşmaktadır

Bugün sabahtan itibaren Garp cephesinde muharebe başlamıştır. Kahraman ordularımız namus ve istiklal-i vatanı kurtarmaktan ibaret olan ulvi vazifeyi ifa için tevfikat-ı Sübhaniye’ye istinaden tekmil cephede cani ve müstevli düşmanla çarpışmaktadır.

Hadise bu sabah Büyük Millet Meclisi’ne arz edilmiş ve meclis heyet-i umumiyesi mal-i milletten mülhem olarak ordularımızın muzafferiyetini Cenab-ı hayrü’s-sabirinden niyaz eylemiştir.

Cidal-i milliyenin bidayetinden beri zafer-i kat’inin istihsali için maddi manevi bütün kuvvetlerini bezl eyleyen fedakâr milletimiz için mukadder olan mesud günler inşallah artık yaklaşmaktadır. Bütün kumandanları, zabitleri ve neferleriyle evlatlarımız ve kardeşlerimizden mürekkep bir manzume-i şehamet olan ve tarih-i beşer muvacehesinde en lekesiz ve en mukaddes bir davanın tahkiki uğrunda fisebilillah işar-ı hun ordumuz için nusret-i ilahiyeyi tazarru edelim ve mabedi mübarekemizde kemal-i huşu ve ihlâs ile niyaz-ı muvaffakiyet eyleyelim.

Bütün memurin ve fedakâr halkımızın ordumuza maddeten ve manen yardıma devam eyleyerek mücahede-i milliyeden nasibdar-ı mefharet olmalarını rica ediyorum efendim.

 26 Ağustos (1)338

Türkiye Büyük Millet Meclisi İcra Vekilleri Heyeti Reisi

Hüseyin Rauf

 

Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2011, 03:41
YORUM EKLE

banner39

banner36

banner37

banner35