banner39

İngilizler uzaktan Osmanlı gemilerini bombalıyor

Osmanlı basınında bugün, Çanakkale’deki muharebede düşman gemilerini uğradıkları hasarlar, Alman muhabirinin gözlem ve değerlendirmeleri, diğer cephelerden haberler, bir İngiliz taarruzu ve İzmir istihkâmlarının bombalanmasına dair haberler yer almaktaydı.

Osmanlı basınında bugün 07.03.2011, 17:59 07.03.2011, 18:23
İngilizler uzaktan Osmanlı gemilerini bombalıyor

Dünya Bülteni/Tarih Servisi

Osmanlı basınında bugün Çanakkale Savaşı öne çıkıyor:

İkdam Gazetesi 7 Mart 1915

Bombardıman Ve Bir Muhabirin Müşahedatı

Kala-i Sultaniye’de bulunan bir Alman muhabirinin Berlin’e keşide eylediği telgraf namedeki: “Birkaç defa tekrar eden bombardımanların tesirsiz kalması İngilizlerin üzerinde de boğazı mürurun bir emr-i muhal olduğu kanaatini hâsıl eylediğine şüphe yoktur. Nitekim İngilizler katiyen isithkamata yaklaşamayarak pek uzaktan bombardıman ediyorlardı. Bu esnada vukua gelen müşahedatıma göre düşman filolarından hiçbir obüs Osmanlı istihkamat ve bataryalarına isabet etmemiştir. Osmanlı askeri harikulade bir metanet ve şecaat göstermekte ve mevti istihkar ederek hakiki kahramanlıklar ibraz eylemektedirler.

Düşman Filolarının Uğradıkları Hasarlar

Milan 29 Şubat- Onyon Gazetesi diyor ki: İngiliz donanmasının hücumu Kala-i Sultaniye istihkamatını hasar-didede edememiştir. Bilakis İngiliz donanmasına mensup sefain-i bahriye pek büyük zarar ve hasara uğramıştır. Mezkûr donanmadan bazı torpidolarda gark olmuştur. İngiliz-Fransız filolarının bu bombardımanı pek ehemmiyetsiz bir dereceye indirmemelerindeki esbab uğradıkları hasardan inat ediyorlar.

Tebliğ-i Resmi

21 Şubat sene 330 tarihiyle Karargâh-ı Umumiden tebliğ olunmuştur:

1-Kafkas cephesinde bir tebdil yoktur.

2-Bin beş yüz miktarında iki süvari alayı bir mitralyöz bölüğü ile bir topçudan mürekkep İngiliz kuvvetleri Kurte’nin cenubunda Nesile mevkiindeki ileri kıtalarımıza taarruz etmişlerse de vuku bulan muharebede düşman 200’ü mütecaviz maktul ve mecruh bırakarak Şaibe mevkiine doğru ricat eylemiştir. Düşmandan bir mitralyöz iğtinam olunmuş ve iki topu gayr-ı kabil istimal bir hale getirilmiştir. Bizden 10 şehit ve 10 mecruh vardır.

3-Dün düşman filosundan iki zırhlı bir kruvazör İzmir sahil istihkamatını uzaktan üç saat bombardıman etmiş ve hiçbir tesiri olmamıştır. Bu sabah kablü’z-zeval saat sekizde biri Fransız üçü İngiliz düşman sefain-i harbiyesi arkalarından beş adet büyük tonda torpil tahri gemisi olduğu halde İzmir istihkamatını tekrar bombardımana başlamış bir buçuk saat sonra ateşi kesmiştir. Bataryalarımızın mukabil indihamatından düşmanın evvela ateş açan bir zırhlısına yedi mermi isabet etmiş ve torpil tahri gemilerinden biride batırılmıştır. Dün ve bugünkü bombardıman neticesinde ceman dört şehit 7 mecruhtan başka zayiatımız yoktur.

4-Dün ve Bugün Çanakkale boğazına karşı düşman filosunun ciddi bir hareketi görülmemiştir. Dün denize düştüğü bildirilen düşman tayyaresinin, tayyare bataryalarımızdan edilen ateş neticesinde hasara uğradığı teyit edilmiştir.

Yorumlar (0)
24
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?