banner39

İstanbul'daki muhalif gazeteciler tutuklandı

Osmanlı basınında bugün, Hilafet makamının tartışmaya açıldığı sırada, Hindistan Hilafet Komitesi adına, Ağa Han ve Emir Ali tarafından İsmet İnönü’ye gönderilen mektupları, İstanbul’da yayınlayan gazetecilerin tutuklanması ile TBMM’de Yerli kumaştan elbise giyilmesine dair kanunun kabul edilmesi var.

Osmanlı basınında bugün 09.12.2011, 00:21 09.12.2011, 10:50
İstanbul'daki muhalif gazeteciler tutuklandı

Emre Gül / Dünya Bülteni / Tarih Dosyası

Hâkimiyet-i Milliye-10 Aralık 1923-1925

Hüseyin Cahit, Ahmet Cevdet, Velid, Hayri Muhiddin, Ömer İzzettin Beylerin tevkifi evvelki gece, İstiklal mahkemesi müdde-i umumisi Tanin, İkdam, Tevhid-i Efkâr gazeteleri sahipleriyle müdür-i mesullerinin derdestlerini emreylemiş ve işbu emir dün sabah saat onda icra edilmiştir.

İstanbul muhabir-i mahsusumuz tevkifin suret-i icrası hakkında uzun malumat vermektedir.

Evvelki geceki karar

Evvelki gece, Büyük Millet Meclisi tarafından intihab olunan İstiklal Mahkemesi dün sabahki posta ile İstanbul’a müteveccihen hareket eylemişlerdir. İstanbul İstiklal Mahkemesi evvelki gece Büyük Millet Meclisi’nde toplanmış ve Tanin, İkdam, Tevhid-i Efkâr gazetelerinde Ağa Han ve Emir Ali tarafından gönderilen mektuplarla tahdis eden vaziyeti tetkik eylemiş ve üç gazetenin sahip ve müdür-i mesullerinin derdest edilmesine karar vermiştir.

Büyük Millet Meclisi’nin dünkü müzakeratı

Muahedesi olmayan milletlere karşı gümrük resmi-Yerli kumaş giyilmesi hakkındaki teklifin müzakeresi ve bu hususta uzun münakaşalar

Dün Büyük Millet Meclisi Refet Bey’in riyasetinde açılmış zabıt-ı sabık hülasası okunarak aynen kabul olundu…

Reis-Yerli kumaştan elbise giyilmesine dair kanun layihasını müzakere edeceğiz.(Okundu)…

Ticaret Encümeni Mazbatası

Riyaset-i Celileye

Yerli mamulâttan elbise giyilmesi hakkında tanzim edilip birinci Büyük Millet Meclisi’ne takdim olunan kanun layihası bu defa encümenimizce tekrar müzakere olundu…

Ticaret Encümeninin Teklifi

Madde 1-Muvazene-i umumiye ve hususiye ve belediyelerden bedelli tesviye edilen elbise ve ayakkabı, kumaş, serpuş ve yatak levazımı ile memurin ve müstahdemine yeknesak elbise ve kundura giydiren bil-cümle müessese ve şirketlerin iştira edeceği veya ettireceği bu nevi levazım, yerli mamulâttan tedarik edilir.

Madde 2-İşbu kanun tarih-i neşrinden muteberdir.

İşbu kanun icrasına Heyet-i Vekile memurdur…

(Tadil takrirleri reye vazi olunarak kabul edilmedi ve bunun üzerine Ticaret Encümeninin teklif ettiği madde aynen kabul edilmiştir. Diğer maddeler dahi kabul olunduktan sonra yarın(bugün) içtima edilmek üzere celse tatil olundu.

Yorumlar (0)
25
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?