banner39

Şura-yı Devlet kuruldu

Osmanlı basınında bugün,Şura-yı Devlet'in kanun ile yapısının belirlenmesi var..

Osmanlı basınında bugün 22.11.2011, 23:11 22.11.2011, 23:30
Şura-yı Devlet kuruldu

Emre Gül / Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

 

Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi-24 Kasım 1925-Resmi Ceride, Nr: 238

Büyük Millet Meclisi’ndeki dünkü müzakerat

Meclis muhtelif kanun layihalarını ve Şura-yı Devlet Kanunu’nun encümendeki maddesini intac eylemiştir


Şura-yı Devlet Kanunu

Numara: 669

Fasıl Birinci

Şura-yı Devlet’in Teşkili

Birinci Madde-Şura-yı Devlet Başvekâlete merbut olup bir reisin taht-ı idaresinde dört daire reisi ile on altı azadan mürekkeptir.

 

İkinci Madde-Şura-yı Devlet’in heyet-i tahririyesi, aza sıfatını haiz bir başkâtibin idaresinde devair baş muavinleri ile muavin ve mülazım ve mazbata ve sicil ve evrak kalemleri müdürleriyle kâtiplerden terkip eder.

Üçüncü Madde-Şura-yı Devlet’in reisi ve devair-i rüesası ile azası ve başkâtibi, madde-i atide gösterilen evsaf ve şeraiti haiz zevattan bulunmak üzere Dâhiliye ve Adliye Vekillerinin huzuruya Dâhiliye ve Adliye encümenlerinden müştereken gösterilecek üç misli namzed meyanından Büyük Millet Meclisi’nce intihab olunur.

Dördüncü Madde-Şura-yı Devlet reisi ve daire reisleriyle azaları ve başkâtibi lüzum-u azilleri Büyük Millet Meclisi’nin ekseriyetince tasdik olunmadıkça azl olunamazlar.

Beşinci Madde-Şura-yı Devlet’e reis ve aza ve başkâtip olacak zatların atideki evsafı haiz olmaları meşruttur:

Evvela: Kırk yaşını ikmal etmiş olmak

Saniyen: Mekatib-i Adliye’den mezun bulunmak.

Salisen: Müsteşarlıkta, valilik ve mutasarrıflıkta hüsn-i hizmeti, muvaffakiyeti görülmüş veyahut kanunen mahkeme-i temyiz azalığına kesb-i istihkak eylemiş zevattan veya evvelce vilayette lâakal üç sene memuriyette bulunmuş devair-i merkeziye erkânından ve Şura-yı Devlet baş muavinlerinden bulunmak veya bulunmuş olmak.

Kırk Dokuzuncu Madde-İş bu kanun tarih-i neşrinden muteberdir.

Ellinci Madde-İş bu kanunun icrasına İcra Vekilleri heyeti reisi memurdur.

23 Teşrinisani, 1341 ve 6 Cemaziyülevvel 1344

Yorumlar (0)
25
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?