Tanin Gazetesi'nde bugün

12 Ocak 1911 tarihli Tanin gazetesinde İstanbul vekillerinin bazı yerleri kamulaştırma girişimi, Girit konusunda Yunanistan'ın girişimleri ve Sarıyer'de bir intihar vakası vardı.

Tanin Gazetesi'nde bugün

Dünya Bülteni / Tarih Servisi

İstanbul Mebu'slarının teşebbüsâtı

Şehr emâneti vâridâtının ademi kifâyesi meydanda ve şehre vâridât-ı cedide menbağı bulmak lüzûmu âşikâr bulunmakta iken şehir dâhilinde vâsıta-i nakliyeden ibâret bulunan Kadıköy ve Haydarpaşa, Adalar hatlarının seyr ü seferinden istifâde hakkı şehre iâde edilmemekde olması mugâyir-i adl ü ihsân olacağını dün İstanbul mebu'sları Sadrazam Paşa'ya arz etmişlerdir.Sadrazam Paşa bu hususta İstanbul şehrinin hakkını teslim ile teşebbüsât-ı lâzımede bulunacağını vaa'd etmiştir.                                                                                                                                                                               

Aynı zamanda şehre âit olması icâb eden Kadıköy rıhtımı ile Dolmabahçe gazhânesine taraf-ı hükûmetten sarf edilen mebâliğin şehr emâneti cânibineden tazminiyle müessesât-ı mezkûrenin şehre iâdesi hususuda karar-gîr olmuştur.

Girit meselesi

Atina, 29 Kânunuevvel-Bütün şâyiâ't-ı mütehâlifeye rağmen Girit meselesi hal ve mevaki'-i sâbıkanda sabittir. Düvel-i mua'zzama, Hanya'da bulunan konsolosları vâsıtasıyla cezîrede sükûn ve asâyiş ihlâl edilmez ise Girit sularına sefâin-i harbiye i'zâm etmeyeceklerini Giritlilere tebliğ etmişlerdir. Girit politikacıları Avrupa kabinlerine tebliğ ettikleri muhtırâ-i i'tirâziyyelerine cevap verilmesi hususunda ısrar ediyorlar. Aksi takdirde İslamlara boykotaj ilân ve âhiren meclis-i milli tarafından kabul ve tasdik edilen Yunan ahz-ı asker kanunu mucibince milis taburlarının miktar-ı efradını 40000 kişiye iblâğ etmek niyetinde bulunurlar. Girit heyet-i icrâi'yyesi  muhterîzâne davranıyor.

Mesâil-i Mühimme-i Hâriciyye

Atina, 11 Kanunusâni-Yunan velia'hdinin zevcesi ve Almanya imparatorunun hemşîresi Prenses Sofianszen Avrupa'ya gitmişlerdir. Müşarü'n-ileyhin bu a'zimet-i na-gehanîsi bâzı mahfilde Girit meselesiyle a'lâkadâr a'dd olunuyor. Yeni teşkil eden ve 1911 Kanunusâni-i rumîsi evâilinde idâre-i umura başlayacak olan Ziraât Nezâretine Mösyö Yenakis tâ'yin edilmiş ve mümâ-ileyhin cumartesi günü huzur-u hükümdârîde tahlifi mukarrer bulunmaktadır.

Venezilos'la Dâhiliye Nâzırı arasında ihtilâf-ı efkâr olduğunu mâbeyn haberler bi-asıl ve esasdır. Şimendiferler idaresi müstahdeminden bazılarının metalibini isaf etmediğinden müstahdemin umumen grev ilan edeceklerini beyan ile tehdidatta bulunmaktadır.

Vukuât-ı Zâbıta

Evvelki gece Sarıyer'de Bandali'nin meyhânesinde kunduracılık eden Muharrem, kundura bıçağı ile intihâr etmiştir. Esbâb-ı intihâr anlaşılamamıştır.

Beşiktaş'ta sâkin, Salih Ağa ve zevcesi Zeynep hanımın hânesine mahalli mezkûrede sâkin, Eyüp ile Kunduracı İsmail taarruz ettiklerinden der-dest edilmişlerdir.

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2011, 10:02
banner53
YORUM EKLE

banner39