banner39

Tarik Gazetesi'nden haberler

Osmanlı döneminde yayımlanan gazetelerden haberler...

Osmanlı basınında bugün 23.01.2011, 16:29 23.01.2011, 16:29
Tarik Gazetesi'nden haberler
Dünya Bülteni / Tarih Servisi

Tarik Gazetesi'nde bugün yayımlanan haberlerden bazılar şöyle:

Tarik Gazetesi 23 Ocak 1891
İcmâl-i Ahval

Romanya ile Balkanlardaki küçük hükümetlerden birisi arasında bir özel askeri anlaşma akd edilmiş olduğu haberleri yeniden Avrupa basınında dolaşmaya başladı.

Çeşitli rivayetler arasında doğru olanı bulup meydana çıkarmak gayet zor ve bundan dolayı Romanya ile diğer bir memleket arasında askeri ittifak yapıldığı rivâyetinin doğru olup olmadığını kestirmek gayet zor ise de siyasi gereklilikler göz önüne alındığında fikirler hakikati tahmin etmeye meydan buluyor.
Romanya siyasetçileri memleketlerini iki taraftan kuşatmış olan büyük ve kuvvetli hükûmetlerin ittifak dairesine bile girmekten sakınırlar iken savaş zamanı ve barış zamanında Romanya’ya ancak önemsiz bir yardımı dokunabilecek bir hükûmet ittifak anlaşmasına meyil göstermeleri pek ziyâde uzak görülecek muamelelerdendir.

Tevcihât
Hayreddin Paşa merhumun oğlu Ref’etlü Mehmed Nuri Bey’e üçüncü derece,                                        Kâtiplerden Ref’etlü Kalabisâki Efendi’ye üçüncü derece rütbe tevcih buyurulmuştur.

Telgraf
(Ajans Dö Konstantinopol)

Paris 21 Kânunusani

Fransa İçişleri Bakanı Mösyö Kostans, soğuktan sıkıntı çeken ve zarar görenler için için dört milyon frankın kullanılmasını talep etmiştir. Meclis, zikredilen miktarın kullanımına müsâade etmiştir.

Paris 21 Kânunusani

Fransa elçilik heyeti ve Valparaiso’nun abluka altına alınmasını protesto etmiştir. Fransa hükûmeti, zikri geçen limana bir savaş gemisi gönderecektir.

Viyana 21 Kânunusani

Kar’ın şiddetle yağması sebebiyle Macaristan demiryolları hatlarının tamamında seferler ertelenmiştir.

Petersburg 21 Kânunusani

Arşidük Fransuva Ferdinand’ın seyâhati Avusturya ve Rusya ilişkilerinin olumlu yönde etkilenmesine sebep olacağından bahisle gazeteler bu seyâhatinden dolayı hoşnutluklarını beyan ediyorlar.

Dâhiliyye

İçişleri bakanı meâli müzâheri devletlü Münir Paşa hazretlerinin başkanlığında teşkil etmekte bulunan Sağlık komisyonu âlisi dünkü gün dahî toplanarak ile koruma tedbirlerine dâir gerekli müzakereleri yapmıştır.

“Şirket-i Hayriye Tarafından”

Şirket-i Hayriye’nin Hasköy tamirat yerinde birikmiş hurda pirinç, kurşun, demir ve ostobilik halatların açık arttırma ile satışı kararlaştırılmış olduğu cihetle satın almak ve zikri geçen hurdaları görmek isteyenlerin Perşembe ve Pazartesi günleri zikredilen şirketin idâre meclisine gelmeleri ilan olunur.

banner53
Yorumlar (0)
20
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?