banner15

HSYK üyeliği için başvurular başladı

HSYK'da görev almak isteyen birinci derece hakim ve savcıların adaylık başvuruları başladı.

HSYK üyeliği için başvurular başladı

Birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş olan adli ve idari yargı hakim ve savcıların, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeliği için yapılacak seçime adaylık başvuruları başladı. YSK'ya ilk adaylık başvurusu, sabah saatlerinde Menemen Hakimi Ali Atay tarafından yapıldı.

YSK'nın belirlediği seçim takvimine göre, adaylık başvuruları 1 Ekim Cuma günü sona erecek.

Kurul, adaylık başvurularının sona erdiği tarihten itibaren iki gün içinde adayların başvurularını inceleyerek, aday listelerini adli ve idari yargı için ayrı ayrı belirleyecek ve belirlenen adaylar 3 Ekim 2010 Pazar günü YSK'nın “www.ysk.gov.tr” adresindeki internet sayfasında ilan edilecek.

Adaylar veya seçmenler, ilanı takip eden iki gün içinde aday listesine itiraz edebilecek. YSK, itiraz süresinin bitmesinden itibaren iki gün içinde itirazları inceleyerek sonuçlandıracak ve kesin aday listesini “www.ysk.gov.tr” adresinden 7 Ekim 2010 Perşembe günü ilan edecek.

YSK'ya ilk adaylık başvurusu, sabah saatlerinde Menemen Hakimi Ali Atay, Ankara Cumhuriyet Savcısı Bilal Gündüz ve İdari Hakim İrfan Cer tarafından yapıldı.

SEÇİM TAKVİMİNE GÖRE SÜREÇ

1 Ekim Cuma : Adaylık başvurularının son günü.

2-3 Ekim Cumartesi: Pazar : Adaylık başvuruları incelenecek ve ilan edilecek.

4-5 Ekim Pazartesi: Salı : Aday listelerine yapılacak itirazlar alınacak.

6 Ekim Çarşamba : Aday listesine yapılan itirazlar incelenmeye başlanacak.

7 Ekim Perşembe : Aday listesine yapılan itirazların sonuçlandırılacak ve kesin aday listesi www.ysk.gov.tr adresinden ilan edilecek.

8 Ekim Cuma : Adli ve idari yargı hakim ve savcı seçmen listeleri askıdan indirilecek, seçmen listelerine yapılacak itirazların son günü. Adaylıkları kesinleşenlerin soyad alfabe sırasına göre oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ve YSK web sitesinde özgeçmişlerinin bu sıraya göre yayımlanmasına başlanacak.

9 Ekim Cumartesi : Seçmen listelerine yapılacak itirazların il seçim kurulunca incelenmesine başlanacak. Oy pusulalarının basımına ve il seçim kurullarına gönderilmesine başlanacak.

10 Ekim Pazar : Seçmen listesine yapılacak itirazların incelenmesinin son günü, seçmen listeleri il seçim kurullarınca kesinleştirilecek.

11 Ekim Pazartesi : Adli ve idari yargı olarak ayrı ayrı sandık kurulları oluşturulacak.

12 Ekim Salı : Kesinleşen seçmen listelerinin il seçim kurulunca sandık seçmen listesi olarak çoğaltılmasına başlanılacak.

13 Ekim Çarşamba : Kesinleşen seçmen listelerinin il seçim kurulunca sandık seçmen listesi olarak çoğaltılması işlemi tamamlanacak.

16 Ekim Cumartesi : İl seçim kurulu başkanlarınca, seçimlerde görev alacak sandık kurulu başkanlarına eğitim verilmesi, araç ve gereçleri içeren malzeme
torbalarının sandık kurulu başkanlarına teslimi ve göreve hazır duruma getirilmeleri sağlanacak.

17 Ekim Pazar : Oy verme işlemi yapılacak.

Anayasa değişikliği sonrasında yeni bir  yapıya kavuşturulacak Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna başkanlık edecek  Adalet Bakanı, kurulu temsil edecek, Genel Kurul çalışmalarına katılacak ve oy  kullanacak. Adalet Bakanı, ilgili dairenin teklifi üzerine hakim ve savcılar  hakkında denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma işlemlerine olur verme  yetkisine sahip olacak.

Anayasa değişikliğiyle kabul edilen Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun  (HSYK) yeni yapısına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun tasarısı ön taslağı  tamamlandı. Adalet Bakanlığının internet sitesinden kamuoyunun bilgisine sunulan  taslak, kurulun tüzel kişiliği, yapısı, görevleri, teftiş kurulu, üyelerin seçimi  ve seçim esasları ve hukuki durumlarıyla üyeler hakkındaki soruşturmalara ilişkin  bölümlerden oluşuyor.

Taslağa göre HSYK, 22 asıl, 12 yedek üyeden oluşan, idari ve mali  özerkliğe sahip bir kamu tüzel kişiliği bulunacak ve Adalet Bakanlığı ile  ilişkili olacak.

3 daire halinde çalışacak kurula Adalet Bakanı başkanlık edecek. Adalet  Bakanlığı Müsteşarı kurulun tabii üyesi olacak, Müsteşar bulunmadığı zaman  kendisine vekalet eden kişi kurul toplantılarına katılacak.

HSYK; Adalet Bakanı, Adalet Bakanlığı Müsteşarı, Cumhurbaşkanınca  seçilecek 4 asıl, Yargıtay'dan seçilecek 3 asıl ve 3 yedek, Danıştaydan seçilecek  2 asıl ve 2 yedek, Türkiye Adalet Akademisinden seçilecek 1 asıl ve 1 yedek,  birinci sınıf olan adli yargı hakim ve savcıları arasından seçilecek 7 asıl ve 4  yedek ile birinci sınıf olan idari yargı hakim ve savcıları arasından seçilecek 3  asıl ve 2 yedek üyeden oluşacak.

HSYK, kanunlarla verilen görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini  kullanırken bağımsız olacak, hiçbir organ, makam, merci veya kişi, Kurula emir ve  talimat veremeyecek. Kurul, mahkemelerin bağımsızlığı ile hakimlik ve savcılık  teminatı esaslarını gözeterek adalet, tarafsızlık, doğruluk ve dürüstlük,  tutarlılık, eşitlik, ehliyet ve liyakat ilkeleri çerçevesinde görev yapacak.

 HSYK, Adalet Bakanlığının, bir mahkemenin kaldırılması veya yargı  çevresinin değiştirilmesi konusundaki tekliflerini karara bağlama, hakim ve  savcıları mesleğe kabul etme, atama ve nakletme, geçici yetki verme, her türlü  yükselme ve birinci sınıfa ayırma, kadro dağıtma, meslekte kalmaları uygun  görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin cezası verme, görevden uzaklaştırma  konularında görevli olacak.

Kurul, Yargıtay ve Danıştaya üye seçecek.

Adalet Bakanlığı merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarıyla yurtdışı  teşkilatında ve uluslararası mahkemeler veya kuruluşlarda çalışan veya irtibat  hakimi olarak görev yapan hakim ve savcılar, kamu kurum, kurul ve kuruluşlarının  uluslararası kuruluşlar nezdinde kurduğu yurt dışı teşkilatlarında  görevlendirilen hakim ve savcılar, idari görevleri yönünden savcılar ile komisyon  işlerine yönelik görevleri yönünden adalet komisyonu başkan ve üyeleri dışındaki  hakim ve savcıların görevlerini; kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere uygun  yapıp yapmadıklarını denetlemekle de görevli olacak olan kurul, bu kişilerin  görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç işleyip işlemediklerini, hal ve  eylemlerinin sıfat ve görevleri icaplarına uyup uymadığını araştıracak ve  gerektiğinde haklarında inceleme ve soruşturma işlemlerini yürütebilecek.

HSYK yargı yetkisinin kullanımına ilişkin hususlar hariç hakimlerin idari  görevlerine; delilleri değerlendirme ve suçu niteleme yetkisi hariç savcıların  adli görevlerine ilişkin konularda genelge düzenleyebilecek.

Kanunlarda açıkça Bakanlığa verilenler dışındaki hakim ve savcıların tüm  özlük işleri, HSYK tarafından yerine getirilecek.
        
KURUL BAŞKANININ YETKİLERİ
         
HSYK'ya başkanlık edecek Adalet Bakanı, kurulu yönetecek ve temsil  edecek; kanunlardaki istisnalar saklı kalmak üzere, Genel Kurul çalışmalarına  başkanlık edecek ve oy kullanacak.

Genel kurulun teklif ettiği 3 aday arasından Genel Sekreter atayacak olan  Başkan, ilgili dairenin teklifi üzerine, hakim ve savcılar hakkında denetim,  araştırma, inceleme ve soruşturma işlemlerine olur verme yetkisine sahip olacak.

HSYK Başkanı, disiplin işlemleriyle ilgili Genel Kurul toplantılarına ve  dairelerin çalışmalarına katılamayacak.

Başkan, yetkilerinden bir kısmını yazılı olarak Başkanvekiline  devredebilecek.

Genel Kurul, daire başkanlarından birini, gizli oyla ve her halde üye tam  sayısının salt çoğunluğu ile Başkanvekili seçecek. Yokluğunda yerine daire  başkanlarından hangisinin vekalet edeceğini Başkanvekili belirleyecek.

Başkanvekili, başkanın katılmadığı Genel Kurul çalışmalarına başkanlık  edecek, başkanın kendisine devrettiği yetkileri kullanacak, hukuki veya fiili  nedenlerle dairelerin toplanmasına engel sayıda üye eksiği oluşması halinde diğer  dairelerden üye görevlendirecek, kanunlarla verilen diğer görevleri yapacak.
        
GENEL KURULUN OLUŞUMU

Genel Kurul, 22 asıl üyeden oluşacak. HSYK Başkanvekili ve daire  başkanlarını seçecek Genel Kurul, kurul üyelerinin hangi dairede görev  yapacaklarını belirleyecek, dairelerin kararlarına karşı yapılan itirazları  inceleyip karara bağlayacak, daireler arasında çıkan görev ve iş bölümü  uyuşmazlıklarını kesin olarak karara bağlayacak, kurulun görevine giren ancak  Genel Kurul veya dairelerin görevleri arasında gösterilmeyen konularda karar  mercini belirleyecek, bir dairede artan işlerden bir kısmını diğer bir daireye  verebilecek, Adalet Bakanlığının bir mahkemenin kaldırılması veya yargı  çevresinin değiştirilmesi konusundaki tekliflerini karara bağlayacak.

Genel Kurul, HSYK üyeleri hakkındaki suç soruşturması ile disiplin  soruşturma ve kovuşturma işlemlerini yürütmek ve bu konuda gerekli kararları  vermekle görevli olacak.

Yargıtay ve Danıştaya üye seçimini HSYK Genel Kurulu yapacak.

Genel Sekreterin atanması için başkana üç aday teklif edecek Genel Kurul,  Teftiş Kurulu Başkanını, Teftiş Kurulu Başkan yardımcılarını, Genel Sekreter  yardımcılarını, Kurul başmüfettişlerini, Kurul müfettişlerini ve Kurulda geçici  veya sürekli olarak görev yapacak tetkik hakimlerini atayacak.

HSYK Genel Kurulu, Kurulun görev alanına ilişkin yönetmelik çıkaracak ve  genelge düzenleyecek, HSYK'nın stratejik planını onaylayacak ve uygulamasını  takip edecek.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2010, 16:20
YORUM EKLE

banner39

banner50

banner47

banner48