banner39

Yeni parti kurulacağı iddiaları doğrulandı

Ak Parti'den istifa eden milletvekillerinin de aralarında bulunduğu bir grubun Hakka Hizmet Partisi isimli bir parti kuracağı yönündeki iddialar, parti ismi hariç doğrulandı. Partinin ismi ise Merkez Parti olacak.

Politika 30.06.2014, 12:19 30.06.2014, 12:30
Yeni parti kurulacağı iddiaları doğrulandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

17 Aralık operasyonlarından sonra Ak Parti'yle yolları ayrılan milletvekillerinin başını çektiği bir grubun yeni parti kurma çalışmaları içinde olduğu yönünde basında yer alan iddialar doğrulandı. Oluşumun başında olduğu isimlerden İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Hu­kuk Fa­kül­te­si Öğ­re­tim Üye­si olan Prof. Dr. Ab­dur­ra­him Kars­lı­, parti kurma çalışmalarının doğru olduğunu ancak parti isminin yanlış aktarıldığını söyledi.

MERKEZ PARTİ

Sözcü gazetesine konuşan  Karslı, bir par­ti kurma ha­zır­lı­ğın­da ol­duklarını doğ­ru­la­dı. 'Hak­ka Hiz­me­t' is­mi­ni ilk kez ha­ber­de duy­du­ğu­nu an­la­tan Kars­lı, par­ti adı­nın 'Mer­kez Par­ti­' ola­ca­ğı­nı açık­la­dı.

TÜM PARTİLERDEN İSİMLER VAR

"Ama be­nim kur­mak is­te­di­ğim par­ti bir fik­re, bir ce­ma­ate men­sup de­ğil. Ar­ka­daş­la­rım­la bir­lik­te kur­mak is­te­di­ğim par­ti, bü­tün bir Tür­ki­ye fo­toğ­ra­fı­nın için­de bu­lun­du­ğu par­ti." diyen Abdurrahim Karslı, "Biz ku­ru­cu­lar he­ye­ti­ne mev­cut gö­rev ya­pan ve­kil­ler­den koy­mak is­te­mi­yo­ruz. Par­ti­de AK­P'­ye ya­kın ya da mil­let­ve­kil­li­ği yap­mış isim­ler gö­re­cek­si­niz. Ca­mi­amız­da aka­de­mis­yen, iş ada­mı, DSP'­den, MHP'­den çok önemli isimler var. Ör­ne­ğin Ömer Ha­luk Pi­ri­moğ­lu­'y­la ça­lı­şı­yo­ruz. CHP '­den sı­nıf ar­ka­daş­la­rım var." açıklamalarında bulundu.

PARTİNİN YAPISI

Partinin yapısıyla ilgili de konuşan Karslı, "Mil­li­yet­çi­lik te­me­li­ne din te­me­li­ne da­ya­lı, ta­ri­he mal ol­muş şah­si­yet­le­ri alet ede­rek bir par­ti kur­mak is­te­mi­yo­ruz. Biz hu­ku­ka ve Hak­'ka da­ya­lı mil­le­tin men­fa­ati­ni esas alan ve hu­ku­ki ka­idele­ri kul­la­nan bir ya­pı­lan­ma is­ti­yo­ruz. Tür­ki­ye­'de ce­ma­at­ler si­ya­se­tin için­de ol­ma­ma­lı. Ce­ma­atin ye­ri, si­ya­se­tin ye­ri ay­rı­dır. Bu de­mek de­ğil ki ben ce­ma­at­le­re kar­şı­yım." dedi.

GÜLEN GRUBUYLA İLİŞKİSİ

Fethullah Gülen grubuyla yakın temas içinde olduğu yönündeki soru üzerine Karslı, "Ce­ma­atin için­de hiç­bir za­man bu­lun­ma­dım, ye­tiş­me­dim. Er­zu­rum­lu­yum. Mem­le­ke­tim­de mil­li de­ğer­ler bi­raz da­ha ağır­lık­ta­dır. Ben dü­şün­ce ola­rak inanç­lı, mil­li­yet­çi ve mu­ha­fa­za­kar değer­le­re sa­hip bir in­sa­nım. Ama ce­ma­atin için­den ve men­su­bu bir in­san de­ği­lim." ifadelerini kullandıktan sonra "Bü­tün ce­ma­at­ler­le gö­rü­şü­rüm. Gö­rüş­mek­ten de im­ti­na et­mem. Bü­tün ce­ma­at, der­nek ve ta­ri­kat­la­rı ta­nı­rım. Böy­le bir gi­ri­şim­de bu­lun­ma­dan ön­ce de her­kes­le is­ti­şa­re et­tim. Si­vil top­lum ör­güt­le­riy­le, top­lu­mun ön­de ge­len­le­riy­le, eski si­ya­set­çi­ler­le ko­nuş­tum" diye konuştu.

Görüştüğü kişiler arasında Gülen'in olup olmadığı da sorulan Karslı şu cevabı verdi: Ha­yır Fet­hul­lah Ho­ca ile gö­rüş­me­dim. Gü­len Ce­ma­ati­'y­le de gi­dip par­ti ku­ra­ca­ğım­la il­gi­li gö­rüş al­ma­dım. Za­ten id­di­ala­ra ko­nu olan Hak­ka Hiz­met Par­tisi is­mi­ni ha­ber­ler­den öğ­ren­dim. Ama ben o fa­ali­ye­tin için­de yo­kum.

banner53
Yorumlar (0)
19
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?